AKTUALITY

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

po dohodě během Zápisu Vašeho dítěte do 1.třídy, Vám nabízíme možnost dodání Balíčku školních potřeb, které byly pečlivě vybrány třídními učitelkami- seznam a náhled balíčku: zde.

Vyplňte prosím tento kontaktní formulář:  – uvedena cena balíčku, zda máte zájem, či nikoliv + další specifikace obsahu.

 V případě, že o dodání balíčku nebudete mít zájem, je nutné obsah balíčku svému dítěti zakoupit.

 Seznam dalších potřeb (přezůvky, věci do Tv apod.), které musí pořídit všichni rodiče: zde.

Příspěvek na razítko 50Kč bude připočítán k ceně balíčku, popřípadě bude tato částka vybrána na začátku školního roku.

Prosím o vyplnění formuláže nejpozději do 12.6.2020.

Mgr. Kateřina Mrázková, ZŘŠ

Zájem o ŠD o prázdninách – Důležité – odešlete formulář do 12.6.2020

Vážení rodiče,
 
zjišťujeme zájem o docházku do školní družiny v době hlavních prázdnin. Odešlete prosím formulář do 12.6.2020.
 
Jedná se o termíny:
29. 6. – 3. 7. 2020,
7. 7. – 10. 7. 2020,
24. 8. – 31. 8. 2020.
Provoz denně od 7.00 do 16.00 hod.
Žáci nemají nárok na dotovaný oběd, oběd lze zajistit pouze za plnou cenu. (Rodiče si zajistí pro žáka individuálně).
 
Odkaz na formulář naleznete zde 

Vážení rodiče,

při pobytu žáků ve škole postupujeme dle:

– doporučení KHS Olomouckého kraje

– metodického pokynu MŠMT  Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce roku 2019/2020.

Dbáme na dostatečnou hygienu žáků.

Mgr. Lenka Soušková

POZOR!

Od května se změnil formulář   Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, doplněn o vypsání důvodů pokračování v čerpání ošetřovného.

Nový formulář si můžete stáhnout zde, popř. i nadále vyzvednout ve vestibulu školy.

Rodičům žáků 6. – 8. ročníku

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 mají možnost docházet do školy také žáci 6.- 8. ročníku.

Nebude se jednat o klasickou výuku, pouze o zprostředkování sociálního kontaktu žáků, ale také o provedení třídnických prací – odevzdání učebnic, vyklizení osobních věcí a realizaci třídnických hodin. Žáci si také mohou dohodnout individuální konzultace s vyučujícím konkrétního předmětu. Je možné si také přihlásit stravu – vše formou dotazníku zde, který je nutné vyplnit do 1.6.2020. (Stravu přihlásíme, individuální konzultace si s žákem dle zájmu dohodne vyučující)

Žáci budou do školy přicházet 1 x za týden. Rozdělení do skupin – dle tříd a organizace docházky podléhá rozhodnutí ředitelky školy. (znovu je možné, aby ve skupině bylo maximálně 15 žáků)

Před prvním příchodem do školy musí žák odevzdat Čestné prohlášenízde.(možnost vyzvednutí tiskopisu ve vestibulu školy)

Výuka bude probíhat od 8:30 (resp.8:45) do 11:00 (resp. 11:15). Z organizačních důvodů je možné, aby denně byly přítomny 2 skupiny žáků. (toto souvisí s naplněností školy žáky 1.stupně a s realizovanými opravami budovy).

Rozdělení do skupin a organizaci pobytu ve škole zveřejníme na webových stránkách dle zájmu o docházku.

Upozornění:

Bylo by velmi dobré, kdyby se k docházce do školy přihlásili všichni žáci. Usnadní tak práci pedagogům i sobě při organizaci konce školního roku. Děkuji

Mgr. Lenka Soušková

Rodičům žáků 1.stupně, kteří nastupují 25.5.2020 do školy

Při příchodu do školy musí žák předat vyučujícímu vyplněné Čestné prohlášení. Pokud žák toto prohlášení nebude mít řádně vyplněné a podepsané zákonným zástupcem nemůže být do školy vpuštěn.

Pokud žák do školy nepřijde, je nutné, aby jej rodič omluvil:

telefonicky: 585 751 379, 774 019 030, 774 019 031

emailem: k.mrazkova@zsms.lutin.cz; l.souskova@zsms.lutin.cz

Mgr. Lenka Soušková

Učitel/Učitelka MŠ

Vychovatel/vychovatelka ZŠ


 

Výuka od 25.5.2020 – žáci 1.stupeň ZŠ

Vážení rodiče,

na základě zjištěného zájmu o školní docházku od 25.5.2020 jsem rozhodla o složení pracovních skupin, o nástupu do školy a organizaci dne.

Vzhledem k dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce roku 2019/2020, kdy je kladen důraz především na hygienu a zajištění oddělené práce a organizace pobytu ve škole jednotlivých skupin, jsem postupovala následovně.

Skupina může být tvořena maximálně 15 žáky, kteří by se měli v areálu školy stýkat co nejméně, po odchodu je nutné prostory důkladně dezinfikovat a žáci se nesmí ve skupinách přemísťovat (dopoledne jiná skupina než odpoledne), byl hlavním kritériem zařazení do skupin  u žáků 3. – 5. ročníku čas odchodu ze školy. Všechny skupiny jsou vedeny pedagogy.

Rozdělení do skupin, časy nástupů do školy, místo srazu a čas oběda naleznete zde.

Prosím všechny, aby respektovali toto rozhodnutí, změnu skupiny lze provést pouze za předpokladu volné kapacity a přizpůsobení času odchodu ze školy.

Žáci budou část dne pobývat v prostorách areálu školy a Rybníčka. Přizpůsobte dětem oděv.

Samozřejmostí je připravená aktovka s psacími potřebami a plným vybavením, aby žáci mohli plnit zadané úkoly.

Nezapomeňte na Čestné prohlášení (vestibul školy, webové stránky školy – zde). Pokud dítě nebude mít při nástupu řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané prohlášení, nemůže mu být umožněn vstup do školy.

Koncem června budou třídní učitelé vybírat učebnice a vydávat uložené školní pomůcky a potřeby.

Mgr. Lenka Soušková

Informace z MPSV o ošetřovném

Vážení rodiče,

 na stránkách MPSV (zde  v oddíle Nejčastější dotazy) jsem našla tuto informaci, která se týká nároku na vyplácení ošetřovného po otevření ZŠ.

 Dle této informace by rodič měl mít možnost ošetřovné nadále čerpat.

POZOR!!Netýká se MŠ.

Mgr. Kateřina Mrázková, ZŘŠ

Informace k provozu základní školy v období do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

od 11.5.2020 bude umožněn vstup do školy žákům 9.ročníku, od 25.5.2020 pak žákům 1.stupně ZŠ.

Organizace přítomnosti žáků v areálu školy se bude řídit metodickým pokynem MŠMT (více zde). Nadále platí, že docházka žáků do školy je dobrovolná, nicméně má jasná pravidla.

Společné pro všechny žáky je to, že před prvním vstupem do školy  – 11.5. nebo 25.5. musí žák odevzdat vyučujícímu Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o tom, že se zákonný zástupce seznámil s rizikovými faktory a okolnostmi, kdy se pobyt žáků v základní škole nedoporučuje.

Čestné prohlášení je ke stažení zde, nebo v tištěné formě k vyzvednutí ve vestibulu základní školy, v pracovní dny, vždy od 8,00 do 17,00 hodin

Rizikové faktory :

 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.); b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

Pravidla:

Provoz ZŠ je denně od 7,45 hodin do 15,30 hodin, čas a místo srazu v areálu ZŠ určí ředitelka školy.

Zákonný zástupce nevstupuje do areálu školy, pouze výjimečně, jde-li za zaměstnanci školy.

Při příchodu do školy a ve všech prostorách školy musí žák udržovat odstup 2m (minimálně 1,5m), musí používat ochrannou roušku. Roušku může sejmout jedině při frontální výuce a to na pokyn vyučujícího). Žák musí mít do školy připraveny minimálně 4 roušky a igelitové sáčky (dle délky pobytu ve škole), sejmutou roušku musí žák uložit do igelitového sáčku a ten potom do aktovky.

Pro shromažďování před školou budou dané přesné časy a místa srazu jednotlivých skupin, toto je třeba důsledně dodržovat.

Stravování žáků ve školní jídelně bude probíhat rovněž dle harmonogramu, žákům bude poskytován teplý oběd. ŠJ bude připravovat jednotné jídlo, nebude si možné vybírat. Cena je standardní dle  kalkulace v době školní docházky. Stravu budete přihlašovat současně s přihlášením žáka do školy na webových stránkách školy.

Odchod ze školy určí dítěti zákonný zástupce.

Do školy a ke stravování je třeba žáka přihlásit prostřednictvím webových stránek školy. (Žáky 9.ročníku, viz. článek níže, ihned – prosím do 6.5.2020 vzhledem ke státnímu svátku, žáky 1.stupně do 18.5.2020 – viz článek výše)

Mgr. Lenka Soušková

ředitelka školy

Informace pro žáky 9.ročníku a jejich zákonné zástupce

Vážení žáci, rodiče,

v rámci přípravy žáků 9.ročníku na přijímací řízení, či upevnění znalostí učiva českého jazyka a matematiky, bude od 11.5.2020 probíhat výuka žáků v ZŠ dle následujících organizačních pokynů.

Žáci IX.A i IX.B budou rozděleni do dvou skupin (celkem tedy čtyř) dle abecedy.  A to IX.A1, IX.A2, IX.B1 a IX.B2. 

Výuka bude probíhat následovně:

Pondělí: IX.A1 – sraz před školou 8,55 – do 11,00 – Matematika – Mgr. Kateřina Mrázková
  IX.B1 – sraz před školou 9,10 – do 11,15 – Matematika – Mgr. Jana Vyhnánková
Úterý: IX.A2 – sraz před školou 8,55 – do 11,00 – Matematika – Mgr. Kateřina Mrázková
  IX.B2 – sraz před školou 9,10 – do 11,15 – Matematika – Mgr. Jana Vyhnánková
Středa: IX.A1 – sraz před školou 8,55 – do 11,00 – Český jazyk – Mgr. Ivana Kubíčková
  IX.B1 – sraz před školou 9,10 – do 11,15 – Český jazyk – Mgr. Martina Procházková
Čtvrtek:  IX.A2 – sraz před školou 8,55 – do 11,00 – Český jazyk – Mgr. Ivana Kubíčková
  IX.B2 – sraz před školou 9,10 – do 11,15 – Český jazyk – Mgr. Martina Procházková
Pátek : žáci si mohou dohodnout individuální konzultace s vyučujícími Čj a M

Po výuce mohou žáci odejít společně ve své skupině na oběd.

Po příchodu na místo srazu si žáky v určený čas vyzvedne vyučující, odvede je do šatny, kde si žáci po přezutí a převléknutí vydezinfikují ruce připraveným dezinfekčním prostředkem. Dezinfekci rovněž používají v určené třídě, zejména pak před obědem.

Do školy si žáci přináší roušku, ve které přichází do školy, jednu roušku náhradní a igelitový sáček na uložení roušky. Při frontální výuce si žáci mohou roušku sundat.

První den předá žák vyučující Čestné prohlášení (ke stažení zde, nebo k vyzvednutí ve vestibulu školy), že nespadá do rizikové skupiny (viz. informace Riziková skupina  – zde), které není návštěva školy doporučena.

Bez tohoto čestného prohlášení není možné, aby žák do školy vstoupil.

Skupiny žáků budou uzavřené, není možné, aby se žáci nějakým způsobem ve skupinách prostřídali, skupiny se společně kontaktovali. (Proto toto rozdělení a jiný čas nástupu do školy a stravy).

Pokud se žák rozhodne využít možnosti docházet do školy, musí nastoupit právě 11.5., jiný vstup do uzavřené skupiny není možný.

K docházce do školy a ke stravování je třeba se závazně přihlásit do středy 6.5.2020. (Cena oběda je standardní, jako ve školním roce, vaří se jedno jídlo, jídelní lístek naleznete na stránkách školy nebo na webu strava.cz)

Pro přihlášení do školy a ke stravě využijte tento odkaz, zjistíte zde také, do které skupiny jste zařazeni. ODKAZ.

Mgr. Lenka Soušková

ředitelka školy

Nabídka

Pokud máte problémy s tiskem formuláře „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“

Můžete si ho vyzvednout ve vestibulu školy (otevřeno v pracovní dny od 8:00 – 17:00hod).

Za každý kalendářní měsíc vyplňujete 1 formulář a předáváte zaměstnavateli.

Pokud formuláře budou chybět, kontaktujte nás a my tiskopisy doplníme.

Vážení rodiče,

posílám další sdělení, které se týká jak probíhající výuky, tak výuky, která by se měla uskutečnit od 25.5. 2020 pro žáky 1.-5.ročníku.

Stále probíhá distanční výuka. Systém práce je vytvořen a většinou funguje velmi dobře. V příštích dnech se nám pravděpodobně podaří více k výuce využívat online setkávání se žáky, velmi nám pomohla lutínská firma SIGMASOFT a.s., která nám zdarma poskytla svůj server k dálkové komunikaci.

V těchto dnech budou rodiče žáků 3.-9.ročníku prostřednictvím e-mailu informováni o práci svých dětí ve 3. čtvrtletí školního roku, a to v hlavních předmětech – Čj, M a Aj. O prospěchu a práci v naukových předmětech budou vyučující informovat rodiče těch žáků, kteří nepracují v dostatečné míře.

Od 25.5.2020 by měli mít možnost žáci 1.-5.tříd znovu docházet do školy. Podmínky ještě nebyly stanoveny, předpokládám, že by vedení školy mělo obdržet metodický pokyn, jak zajistit bezpečnou výuku, pobyt ve školní družině… Rovněž není jasno, zda a jakým způsobem bude žákům umožněna strava ve školní jídelně. Ve škole probíhá řada oprav, které se měly uskutečnit až během letních prázdnin, nicméně 25.5.2020 budou prostory na návrat žáků 1.stupně do lavic připraveny. V okamžiku, kdy bude situace jasnější, budou na webových stránkách školy zveřejněny informace. Docházka bude pravděpodobně dobrovolná, bude umožněna dětem, kde se v rodině nevyskytují vážná nebo chronická onemocnění a zřejmě bude podmíněna podpisem čestného prohlášení. Na webových stránkách školy bude připraven odkaz na přihlášení žáků 1.-5.ročníku do školy.

Pro žáky 9.ročníku zatím nemám žádné zprávy. Mohu jim pouze doporučit, aby vytrvali ve své práci a v přípravě na jednotnou přijímací zkoušku. Určitě se bude jednokolově konat, zatím však není znám termín.

Znovu děkuji žákům i rodičům za vstřícnost, za spolupráci, za velkou ochotu pomáhat. Pokud by měl někdo problém s tiskem materiálů, kontaktujte vyučující, materiály můžeme vytisknout ve škole a připravit je k vyzvednutí ve vestibulu školy.

S pozdravem

Mgr. Lenka Soušková

POZOR ZMĚNA!!! Důležité!!!

Vážení rodiče,

vzhledem k nastalé situaci, kdy výuka probíhá distanční formou a žáci nejsou přítomni ve škole, mohla řada prací v souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí školy proběhnout již v těchto dnech.

Pokud se žáci vrátí do školních lavic, bude školní rok 2019/2020 ukončen 26.6.2020 (pátek) a využiji pouze dvou dnů volna ředitele školy – 29.6. – 30.6. ( Kdo v tyto dny přihlásil děti do školní družiny, samozřejmě toho může využít).

 Děkuji za pochopení

Mgr. Lenka Soušková

Distanční výuka

Vážení rodiče, milí žáci.

Již čtvrtý týden jsou žáci doma a výuka probíhá formou distančního vzdělávání. Názory ministra školství na množství úkolů, hodnocení, práce doma…, jsou prezentovány veřejně, školy neobdržely žádný metodický pokyn k tomu, jak má tato práce a hodnocení probíhat. Celý příspěvek

Tělesná výchova

Milí žáci, určitě doma či v přírodě cvičíte, či se snažíte nějakým způsobem pohybovat, za což vás chválíme.

Rádi bychom, abyste to nepodceňovali, protože POHYB JE DŮLEŽITÝ.

Využijte:

1.tabulku pohybového režimu(přikládám) – vyplněnou můžete vložit

2. on-line tréninkový deník na Kartě žáka v Sazka olympijském víceboji (viz. odkaz níže) a můžete sem vkládat vaše výkony OVOV (podle pravidel), nebo olympijského diplomu. Zadáte své údaje a na mail vám přijde heslo, také se vám karta přímo otevře, dostanete se k různým videjím, apod. Kdyby jste s tím měli problém dejte vědět na mail: r.chmelarova@zsms.lutin.cz. Vaše výkony přímo uvidíme v systému a nikdo ze spolužáků se k nim nedostane. Výkony využijeme k tomu, abychom vám mohli na konci roku odměnit odznakem.

Radka a Jan Chmelářovi

http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/karta-zaka/prihlaseni. 

Na každý týden je tam také připravená týdenní výzva:

http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/data/helpdesk/school-document/file/tydenni-vyzva-leh-sedy.pdf

Aby se vám lépe cvičilo, v příloze máte k dispozici tabulku na zaznamenávání vaší denní pohybové aktivity

tabulka : Pohybový režim Excel, pdf

Celý příspěvek

Vážení rodiče, milí žáci,

 z důvodů uzavření škol jsme v rámci metodických komisí zoptimalizovali učivo jednotlivých vyučovacích předmětů do června 2020 za stávající situace.

 Toto učivo naleznete : zde

Ošetřovné pro rodiče dětí do 13 let věku.

26.3.2020

Škola vystaví Potvrzení o ošetřovném – pro žáky ZŠ i pro děti MŠ.

Vzhledem k tomu, že se nám již podařilo po výměně oken zprovoznit kanceláře, vystavujeme potvrzení elektronicky.

O toto potvrzení žádejte prostřednictvím emailu l.souskova@zsms.lutin.cz. Uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu, kterou navštěvuje, u dětí z MŠ také rodné číslo.

Potvrzení Vám bude zasláno na email.

V případě potřeby je možné Potvrzení vyzvednout ve škole osobně po předchozí telefonické domluvě. tel. 774 019 031 a to vždy v pracovní dny mezi 9:00 – 11:00 hod.

Škola vystavuje potvrzení pouze jednou. Děkujeme dvěma maminkám za upozornění 🙂 

Důležité pro rodiče: Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného ZDE.Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ –. – interaktivní formulář zde. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.“).

Více informací naleznete na portálu MPSV zde.

Hodnocení

Vážení rodiče, milí žáci,
 
na dnešní tiskové konferenci zaznělo od pana ministra Plagy, že do školy se žáci vrátí možná v druhé polovině května, mluví se také o začátku června. Vzhledem k tomu, že není jasné, zda a jakým způsobem budeme žáky v druhém pololetí hodnotit (bude-li konkrétní pokyn z ministerstva), je na vedení škol, aby toto stanovilo.
Hodnocení
Žáci 1.-4. ročníku – zadávání úkolů je prostřednictvím webových stránek, vzhledem k tomu, že žáci neumí pracovat s emailem, není nutně vyžadováno, aby své průběžné práce zasílali ke kontrole. Nicméně budou vyžadovány po návratu do školy.
Abychom měli zpětnou vazbu a mohli také úkoly hodnotit, požádáme rodiče, aby některé práce – vždy označené a jasně určené – odeslali po vypracování  mailem vyučujícím. 
 
Žákům 5.-9.ročníku jsou úkoly zasílány mailem. Každý vyučující s žáky komunikuje a přesně označuje, které úkoly bude hodnotit a jakou hodnotu známka má.
Vždy se  při hodnocení přihlíží ke správnosti vypracovaného úkolu, dodržení termínu odevzdání, ke způsobu vypracování – např.výpisy, slohová práce, projekt…)
 
Známky jsou žákům obratem sděleny s vysvětlením a zapsány do elektronické ŽK –  Bakaláři.
Mgr. Lenka Soušková
 

Vážení rodiče,

velmi ráda bych měla pro Vás nějakou pozitivní zprávu. Ale nikdo z nás neví, jak dlouho bude tato situace trvat. Kdykoliv se něco dozvíme – já nebo paní zástupkyně, okamžitě vás informujeme. 
Dnes začíná 9.den domácí výuky. Myslím, že se nám celkem podařilo navázat kontakt jak s žáky, tak s některými z Vás, rodičů.
Situace je pro nás velice těžká. Nechci, aby jste měli pocit, že Vás zneužíváme, že suplujete práci pedagogů. Ale i přes tuto velmi složitou situaci jsme zodpovědní za to, že se žáci naučí požadované učivo, procvičí je a budou připraveni na vstup do vyššího ročníku.

Celý příspěvek

Sdělení rodičům žáků

Vážení rodiče,

v rámci domácí přípravy žáci mohou bezplatně využívat interaktivní sešity a testy, na které je učitelé mohou v rámci zadávání úkolů odkazovat.

Žáci 5. – 9. ročníku obdrží přihlašovací údaje prostřednictvím emailu (Scio, Taktik).

 Pro přihlášení do portálu Didakta, postupujte prosím podle následujících informací: zde

 

 Děkujeme za spolupráci

UPOZORNĚNÍ

Školní tělocvična je po dobu NOUZOVÉHO STAVU od 12. 3. 2020 do odvolání pro veřejnost uzavřena.

Informace o samostatné práci žáků v době uzavření školy

Na webových stránkách školy byla v menu přidána záložka Výukové materiály, ve které najdete zadané úkoly pro žáky.

Zadání úkolů, poř. pracovní listy budou průběžně doplňovány.

V případě konkrétních dotazů se prosím obracejte na vyučující, daného předmětu v daném ročníku, prostřednictvím emailu.

Žákům 5. – 9. ročníku budou přednostně zasílány studijní materiály a úkoly emailem. Pokud by Vašemu dítěti (5. – 9. ročníku) žádný email v průběhu začátku příštího týdne nepřišel, prosím obraťte se na Mgr. Michala Žáka a zašlete mu platnou emailovou adresu.

UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 11.3.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020, bude základní škola od 11.3.2020 do odvolání pro žáky uzavřena.

Nebude zajištěn ani provoz školní družiny.

Pedagogové budou s žáky 5.- 9.ročníku komunikovat prostřednictvím  e-mailu, úkoly pro žáky 1.- 4.ročníku budou k dispozici od 16.3.2020 na webových stránkách školy (do pátku 13.3.2020 mají úkoly již zadány – zapsány v pracovních sešitech, ŽK, či jinak označeny).

Je nutné webové stránky sledovat, všechny informace budou průběžně doplňovány. (provoz ZŠ, úkoly…)

Všichni žáci mají odhlášené obědy, při zahájení provozu budou obědy znovu hromadně přihlášeny.

Kroužky a aktivity pro žáky jsou rovněž zrušeny.

Děkuji za pochopení

                                                                                              Mgr. Lenka Soušková v.r.

                                                                                                          ředitelka školy

Důležité!

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se nyní vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont a Veneto, aby po příjezdu zůstali doma a telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se. Lékař – epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu. Více na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Totéž platí, pokud se vrátíte z dalších oblastí, kde se virus COVID – 19 vyskytuje.

Žádám Vás, abyste tuto informaci nebrali na lehkou váhu a v zájmu zachování bezpečnosti a zdraví našich dětí se těmito pokyny řídili.

Děkuji                                                     

Mgr. Lenka Soušková,v.r.   

ředitelka školy

Informace Olomouckého kraje k tématu Koronavirus COVID-19

Základní informace pro občany k tématu Koronavirus COVID-19V, informace jsou v souladu s doporučením Bezpečnostní rady Olomouckého kraje ze dne 26. 2. 2020. zde

Co dělat, pokud jste přicestovali z Itálie, z následujících míst!!! Doporučení a pokyny pro školy zde.

Důležité sdělení!!!!

Vážení rodiče,

jak jsme Vás již informovali, bude organizace školního roku 2019/2020 vzhledem k rozsáhlým opravám budovy ZŠ upravena(v souladu s § 24 odst.3 zákona č.561/2004 Sb.školský zákon).

Školní rok bude ukončen 12.6.2020. V tento den bude žákům vydáno vysvědčení.

Hlavní prázdniny budou zahájeny v pondělí 15.6.2020. Vše je schváleno MŠMT, více zde.

Pokud někdo nemůže zajistit péči o dítě v době od 15.6. do 30.6.2020, bude mu nabídnuto umístění dítěte do ŠD. Žákům bude umožněno stravování v ŠJZŠ, avšak cena oběda nebude dotována.

Ke zjištění zájmu o pobyt v ŠD budou žákům vydány návratky s informacemi.

 Děkuji za pochopení

Mgr. Lenka Soušková, v.r.

 ředitelka školy

5. ročník Vánoční sbírky pro opuštěné pejsky – Poděkování

Již pátým rokem se konala sbírka pro pejsky z útulku v Čechách pod Kosířem.

Tak jako v minulých letech byl zájem našich dětí obdarovat opuštěné pejsky obrovský. Celkem se zapojilo 75 žáků a 7 zaměstnanců naší školy.

Nasbírali jsme a do útulku odvezli :

 Na jídlo : 151 kg granulí, 7,5 kg piškotů, 31 kg  (27 kusů) konzerv, 5,6 kg  (7 kusů) paštik, 74 kusů kapsiček, spoustu pamlsků a kostiček                                    

 Pro radost: 26 kusů hraček, 6 vodítek, 13 oblečků, 39 dek a ručníků, 5 misek, 12 obojků, postrojků  a náhubků, 1 kartáč

                                                                                                              

 Všem, komu není osud pejsků lhostejný, moc děkuji a těším se na příští rok !!!!!!

 

                                                       Mgr. Jana Vyhnánková

 

 

Pokyny pro vyplňování přihlášek na SŠ a formulář ke stažení – Žádost o vyplnění přihlášky na SŠ naleznete zde

Důležité upozornění

Vážení rodiče,

V těchto dnech se zahajuje rekonstrukce budovy školy – první i druhý stupeň. Jde zejména o výměnu oken a dveří, zateplení pláště budovy, výměna kotelny a rozvodů tepla a rekuperaci.

Tato akce si bude vyžadovat některá opatření: změna tříd, ve kterých bude probíhat výuka (dle podlaží, které se bude v danou chvíli rekonstruovat), zvýšenou pozornost při zajištění bezpečnosti, zrušení kroužků keramiky, dřívější ukončení školního roku (již bylo avizováno, přesný termín sdělím po projednání na MŠMT)

Budeme se snažit, aby tato akce co nejméně narušila výuku.

Informace budou průběžně doplňovány.

Mgr. Lenka Soušková

ředitelka školy

Vánoční hvězda 2019 – poděkování

Děkujeme všem rodičům, žákům a učitelům naší školy, kteří podpořili humanitární akci „Vánoční hvězda“ na podporu těžce nemocných dětí, které jsme se zúčastnili již počtrnácté. Celkem jsme prodali 396 květin a nadaci Šance předali 29 450 Kč. Věříme, že alespoň trochu pomůžeme splnit sny nemocným dětem.

Bílá pastelka 2019 – poděkování

Ve středu 16. 10. 2019 se konala  Celostátní sbírka BÍLÁ PASTELKA.
Také  žáci a zaměstnanci naší školy se zapojili do této akce a pro nevidomé a slabozraké jsme vybrali celkem 3 261 Kč.
Celkový výtěžek letošního ročníku pro celou republiku činí 3 213 371 Kč, což je zhruba o 300 000 více než v loňském roce.

DĚKUJEME  VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI.

Sběr papíru 31.10.2019 – výsledky

V podzimní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat více než 24 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

PORTÁL PROŠKOLY.CZ – INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

také v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. Celý příspěvek

PC učebna

PC učebna pro žáky otevřena

Pondělí 15:00 – 16:00 hod

Středa 14:00 – 15:00 hod

Učebnu mohou žáci využívat k přípravě na výuku(vypracování domácích úkolů, vyhledávání informací, zpracování projektů)

Kroužek Náboženství

Ve školním roce 2019/2020  bude probíhat Kroužek náboženství každý druhý pátek od 14:oo hod v prostorách ŠD.

Termíny výuky:

18. října, 1. listopadu, 15. listopadu, 29. listopadu, 13. prosince, 10. ledna, 24. ledna, 7. února, 21. února, 6. března, 20. března, 3. dubna, 17. dubna, 15. května

Kontakt: P. Mgr. Miroslaw Lukasiewicz, tel: 585 411 081; email: miroslaw@seznam.cz

 

Konzultační hodiny pedagogů ZŠ Lutín

Konzultační hodiny pedagogů ZŠ Lutín ve školním roce 2019/2020 jsou aktualizovány.

Konzultace je třeba si s vyučujícím vždy předem telefonicky domluvit!

Školní potřeby pro žáky ve školním roce 2019/2020

Seznam školních pomůcek a školních potřeb pro školní rok 2019/2020. Celý příspěvek

Sběr papíru – 2.5.2019 – výsledky

V jarní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat téměř 22 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

Sběr papíru – 1.11.2018 – výsledky

V podzimní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat více než 22 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.

Sběr papíru – 15.5.2018 – výsledky

V jarní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat více než 27 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

 

Výsledky MAPA ŠKOLY 2018

V těchto dnech jsme obdrželi výsledky od společnosti Scio v rámci projektu Mapa školy. V jednotlivých odkazech se s nimi můžete seznámit.

Souhrnná zpráva ZŠ

Analytická zpráva ZŠ

Percentily ZŠ

V republice jsme první

Po vítězství v Národním finále turnaje – TOP VÝCHOD ČEPS cup 2018 čekal naše florbalistky z 1. stupně v sestavě: Ema Baleková, Adélka Brostíková, Anička Dohnalová, Natka Dostálová, Nikolka Lexmaulová, Lada Logrová, Kačka Lolková, Barunka Krejčířová, Lenička Mrázková, Verunka Mrázková, Nicolka Ryšavá, Nikolka Vychodilová závěrečný Finálový turnaj Ostravě.

V pátek 20. dubna 2018 děvčata za úžasné podpory asi 50 fanoušků z řad spolužáků a spoluhráčů, rodičů, sourozenců a prarodičů, vyhrály oba zápasy v základní skupině a zajistily si přímý postup do semifinále.

V boji o finálový zápas porazily jednoznačně tým ze ZŠ Horní Brno 6:2. Celý příspěvek

Sběr papíru – 17.10.2017 -výsledky

V podzimní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat více než 25 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

 

Jarní sběr papíru – 16.5.2017

V jarní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat více než 24 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili.

 

Víčka pro Lukáška sbíráme i nadále

I v tomto školním roce pokračujeme ve sbírce plastových víček pro Lukáška Kameníčka z Olomouce. V minulých dnech si od nás odvezli rodiče Lukáška 19 plných pytlů víček „novým autem“, které si mohli koupit díky sbírce. Také Lukášek se dočkal nového elektrického vozíku.

Děkujeme všem, kteří se k nám přidali ( P. Šolcová, Š. Matějů, P. Provazová, manželé Špundovi, děti z MŠ a jejich rodiče, studenti a pedagogové ze SSŠS Lutín).

Sbírka ještě  nadále pokračuje, přidejte se i Vy !!  :-)

Děkujeme!!!

 

 

Několik komentářů od maminky:

Celý příspěvek

Bílá pastelka – poděkování

Děkujeme všem žákům i jejich rodičům za finanční podporu projektu “ Bílá pastelka“ na pomoc lidem se zrakovým postižením. Celkem bylo na naší škole vybráno 1480 Kč.

Doufáme, že tyto peníze pomohou těm, kteří je potřebují.

Děkujeme

Jarní sběr papíru – 21.4.2016

V jarní části  sběru papíru se nám podařilo nasbírat  více než  22 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili. Velké poděkování patří zaměstnancům ze Sběrného dvora Lutín, kteří nám po celou dobu konání sběru pomáhali.

 

Doplnění stanov SRPŠ

Statutárním zástupcem SRPŠ z.s., který je zapsán u Krajského soudu v Ostravě, je předsedkyně SRPŠ, paní Stanislava Navrátilová. (doplněno do   Stanov spolku, které byly rodiči schváleny a nabyly platosti 14.10.2014)

MOC DĚKUJEME !!!!!

Všem strážným andělům vyřizuji velké díky od pejsků z útulku Voříšek, který se nachází v Čechách pod Kosířem.

V týdnu od 7. 12 do 11.12 se na naší škole konal druhý ročník sbírky pro opuštěné a týrané pejsky. Již po prvním dnu bylo jasné, že mnoho dětí má srdce na správném místě a dělá jim radost v předvánočním čase obdarovat zvířátka, která bohužel zůstala bez domova.  Můj kabinet byl po párdnech plný granulí, konzerv, paštik, dek, pelíšků, piškotků a různých pomůcek. Vše bylo osobně předáno v pátek 18.12 .

Útulek funguje od roku 2006/2007. Ročně se podaří zajistit péči a  navrátit domovy až 200 pejskům. Momentálně za poslední měsíc našlo svůj domov 20 pejsků! Útulek má své stránky s fotkami. Koho to zajímá, tak se koukněte zde. Můžete i na facebook.

Jen pro zajímavost, celkem se zapojilo  46 žáků, 4 zaměstnanci školy a 1 rodina z Lutína. A kolik jsme toho odvezli ?

90 kg granulí

35 ks konzerv

10ks piškotů

65 ks ručníků

45 ks dek

25 ks ložního prádla

10 ks vodítek a obojků

přepravku, pamlsky a mnoho dalších potřebných věcí

Ještě jednou děkuji za vydařenou akci, všem dětem jsem udělila pochvalu a tímto děkuji i svému parťákovi  a šéfovi v jedné osobě. Takže Vašo, díky !!!!

Psí oči by neměly být smutné, pojďme pro to něco společně udělat.

Pes je jediné stvoření na světě,které vás miluje víc než sebe.

Pes pozná dobrého člověka, jenže co mu dá námahy, než takového jedince najde.

Potíž je v tom, že psi se vždy chovají jako psi,

avšak lidé se vždy nechovají jako lidé.

Mgr. Jana Vyhnánková

Vašek Ruček ( žák 9.A )

 

 

Vánoční hvězda 2015 – poděkování

Děkujeme všem rodičům, žákům a učitelům naší školy, kteří podpořili humanitární akci „Vánoční hvězda“ na podporu těžce nemocných dětí, které jsme se  zúčastnili již pojedenácté. V letošním roce bylo vybráno tekordních 19 050 Kč.

Děkujeme

Výsledky sběru papíru – 22.10.2015

V podzimní části sběru papíru se nám podařilo nasbírat  více než  21 t starého papíru.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Peníze za sběr budou převedeny na účet SRPŠ a polovina rozdělena do třídních fondů.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili. Velké poděkování patří zaměstnancům ze Sběrného dvora Lutín, kteří nám po celou dobu konání sběru pomáhali.

Bronzový úspěch v anglické konverzaci

Dne 25.3.2015 proběhlo krajské kolo soutěže v anglické konverzaci.

Jakub Holec z 9.A, který byl nejlepší v olomouckém okrese, vybojoval bronzové umístění a tím se zařadil mezi třicet nejlepších v České republice.

JSME TŘETÍ V REPUBLICE!!!

Ve dnech 23. 3. a 24. 3. 2015 se v Kopřivnici konalo LEXX RF Florbal kat. III., tedy republikové finále ve florbalu ZŠ. Do Kopřivnice jsme vyjeli ve složení: Anička Křížková, Hanča Weidingerová, Marťa Mrázková, brankařka Kačka Gieselová, Lůca Hradilová, Aďa Střídová, Lucka Střídová, Míša Provazová, Márinka Yacoubová a Majda Večeřová se k nám přidala v pondělí v noci, kdy přijela ze Světového poháru v estetické gymnastice, které se konalo v Bulharsku. A samozřejmě nesmím zapomenout na našeho skvělého trenéra Mgr. Jana Chmeláře a plyšového maskota Ríšu.

V Kopřivnici se sešlo celkem 6 nejlepších týmů z republiky. Našimi soupeřkami byly holky z: Kopřivnice, Hradce Králové, Velké nad Veličkou, Mladé Boleslavi a naše kamarádky z Prahy. Celý příspěvek

Poděkování – Šance o.p.s. – Vánoční hvězda

Pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany žáků, jejich majetku a majetku školy je v areálu školy instalován kamerový systém.

Výroční zpráva školy

Dne 16. 9. 2014 na svém zasedání Školská rada schválila Výroční zprávu školy za rok 2013 – 2014. Tuto zprávu naleznete zde.

Sběr víček pro Lukáška pokračuje

I v tomto školním roce 2014/2015 budeme pokračovat ve sběru víček, pro Lukáška Kameníčka, který potřebuje peníze na zakoupení upraveného auta pro přepravu jeho elektrického vozíku.

Děkujeme všem žákům a jejich rodičům, příbuzným a známým, ale také firmám v Lutíně, kteří se s námi zapojili do této pomoci. Věřím, že i v letošním školním roce přivezeme Lukáškovi další auta plná víček, potřebných ke splnění jeho snu.

Více na www.lukaskamenicek.cz

Další pytle s víčky od dětí z Lutína a krásná knížka, kterou Lukymu věnoval Jirka Mára s rodiči. Moc děkujeme!

UPOZORNĚNÍ!!!

Na základě dopisu pana ing. Milana Šimonovského – předsedy představenstva SIGMA GROUP a.s., který byl adresován na naší školu, Vás informuji o stanovisku vedení společnosti SIGMA GROUP a.s. o bezpečnostním opatření v průmyslovém areálu  SIGMA v Lutíně.

Mgr. Lenka Soušková, v.r.

ředitelka školy

 

S okamžitou účinností ředitelka školy nařizuje:

ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

– vyjímkou je školní hřiště

v době mimo vyučování, pobytu ve školní družině či organizovaných mimoškolních aktivit (kroužky, školní akce, návštěva ZUŠ, sportovní tréninky)

Mgr. Lenka Soušková, v.r.

ředitelka školy

Školní jídelna informuje

Zájemci o stravování ve školní jídelně ZŠ mají možnost se přihlásit k odběru jídla do jídlonosičů.

Cena oběda je 58 Kč. Možnost výběru ze dvou jídel.

Přihlásit se můžete u vedoucí ŠJ ZŠ p. Lady Kuchařové – tel: 774 480 565, 585 944 481

Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207

DIČ :

CZ70986207

Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz

Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Strava

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Pondělí 1. června 2020
 • Svátek má Laura
 • Zítra má svátek Jarmil