Charakteristika ŠD

Charakteristika školní družiny

 Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Školní družina ve dnech školního vyučování tvoří pro děti přechod mezi výukou ve třídách a pobytem doma. Družina není pokračováním školního vyučování, pedagogická práce v ní má svá specifika a je výrazně odlišná od běžné vzdělávací praxe. Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro děti přihlášené k pravidelné denní docházce. Činnost školní družiny se uskutečňuje formami zájmového vzdělávání / tematickou rekreační činností, pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, využitím otevřené nabídky spontánních činností /. Pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity výchovy mimo vyučování (zájmové kroužky ve škole, výuka Základní umělecké školy). Je vymezena dobou bezprostředně po vyučování a odchodem dětí domů. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.

O přijetí dítěte k činnosti školní družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky, její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců dítěte o rozsahu docházky a způsobu odchodu dítěte z družiny. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí zájemce rozhoduje ředitel. Školní družina pracuje v pěti odděleních odpoledne, v   jednom  oddělení ráno. Počty přítomných žáků se během dne mění – odcházejí do kroužků či za dalším zájmovým vzděláváním, také doby odchodů domů jsou různé. V rámci nenarušování zájmových činností jsou děti uvolňovány po 14,15 hodině. Oddělení se naplňují do počtu 30 žáků. .V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. Družina je určena žákům prvního stupně základní školy, v odůvodněných případech může být do ŠD zařazen i žák druhého stupně základní školy. Školní družina může zřizovat zájmové kroužky, jejichž členy mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce. Pro práci s dětmi využívají vychovatelky svá oddělení. K Tv výchově využívají vychovatelky tělocvičnu, k soutěžím a hře je účelně vybavena prostorná chodba. Prostředí školní družiny je vyzdobeno výtvarnými pracemi dětí a fotografiemi z různých akcí.

1. oddělení             ved. vych.  Iva Lužná

2. oddělení            vych.  Jana Zapletalová             (1. A)

3. oddělení            vych.   Irena Ženožičková         (1. B )

4. oddělení            vych.  Mgr.  Zuzana Svobodová

5. oddělení            vych.  Mgr. Milena Weidingerová

6. oddělení            vych.  Mgr. Alena Reinerová