Meteostanice školy

Charakteristika ŠD

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Školní družina ve dnech školního vyučování tvoří pro děti přechod mezi výukou ve třídách a pobytem doma. Družina není pokračováním školního vyučování, pedagogická práce v ní má svá specifika a je výrazně odlišná od běžné vzdělávací praxe. Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro děti přihlášené k pravidelné denní docházce. Činnost školní družiny se uskutečňuje formami zájmového vzdělávání (tematickou rekreační činností, pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, využitím otevřené nabídky spontánních činností). Pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity výchovy mimo vyučování (zájmové kroužky ve škole, výuka Základní umělecké školy). Je vymezena dobou bezprostředně po vyučování a odchodem dětí domů. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.

O přijetí dítěte k činnosti školní družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky, její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců dítěte o rozsahu docházky a způsobu odchodu dítěte z družiny. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí zájemce rozhoduje ředitel. Školní družina pracuje v pěti odděleních odpoledne, ve dvou  odděleních ráno. Počty přítomných žáků se během dne mění – odcházejí do kroužků či za dalším zájmovým vzděláváním, také doby odchodů domů jsou různé. V rámci nenarušování zájmových činností jsou děti uvolňovány po 14,15 hodině. Oddělení se naplňují do počtu 30 žáků. V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. Družina je určena žákům prvního stupně základní školy, v odůvodněných případech může být do ŠD zařazen i žák druhého stupně základní školy. Školní družina může zřizovat zájmové kroužky, jejichž členy mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce. Pro práci s dětmi využívají vychovatelky svá oddělení. K tělesné výchově využívají vychovatelky tělocvičnu, k soutěžím a hře je účelně vybavena prostorná chodba. Prostředí školní družiny je vyzdobeno výtvarnými pracemi dětí a fotografiemi z různých akcí.

 

  1. oddělení ved. vych. Irena Ženožičková
  2. oddělení vych. Jana Zapletalová             
  3. oddělení vych. Mgr. Zuzana Svobodová
  4. oddělení vych. Alena Nevěčná Dis.
  5. oddělení vych. Mgr. Milena Weidingerová