Meteostanice školy

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Povinnosti vyplývající ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen “zákon o ochraně oznamovatelů”), jsou splněny zřízením vnitřního oznamovacího systému provozovaného společností SMS-služby s. r. o. Příslušnou osobou pro podání oznámení je pak paní Barbora Šedová, zaměstnankyně této společnosti, která je dosažitelná na níže uvedených kontaktních údajích. Ten tato oznámení přijímá a posuzuje jejich důvodnost. Postupuje přitom dle pravidel, která jsou specifikována v dalším textu.

Povinný subjekt vyloučil přijímání oznámení od osob, které pro něj nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení je možné podávat:

e-mailem na adresu oznameni@sms-sluzby.cz

telefonicky na čísle 770 600 639

osobně po předchozí žádosti o osobní setkání.

Postup po přijetí oznámení:

Do sedmi dnů od přijetí oznámení o něm příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele, ledaže ji oznamovatel výslovně požádal, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení jeho totožnosti jiné osobě.

O výsledcích posouzení je příslušná osoba povinna oznamovatele vyrozumět do třiceti dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o třicet dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí jej o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Oznamování Ministerstvu spravedlnosti:

Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat za obdobných podmínek, které se uplatní v případě vnitřního oznamovacího systému. Tyto podmínky včetně příslušného formuláře jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Jazyk webu

Czech CS English EN Ukrainian UK
Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207
Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz

Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Schránka důvěry

Strava

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Sobota 22. června 2024
  • Svátek má Pavla
  • Zítra má svátek Zdeňka