Meteostanice školy

Povinné informace

Povinné informace

Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

zřizovatel školy: Obec Lutín, Školní 203, 783 49 Lutín
důvod založení: Škola je příspěvková organizace zřízená obcí Lutín. Poskytuje předškolní a základní vzdělávání.

3. Organizační struktura

– statutárním orgánem školy je ředitelka školy, která je jmenována a odvolávána podle školského zákona.
– vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci oprávněni organizovat a řídit dle Organizačního řádu Základní školy a Mateřské školy Lutín příspěvkové organizace.
– složky organizace: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna při ŽŠ, školní jídelna při MŠ
– při škole pracuje Školská rada a Spolek rodičů a přátel

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace
Školní 80
783 49 Lutín

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace
Školní 80
783 49 Lutín

4.3. Úřední hodiny

Pracovní dny:
7:00 – 15:00 hod

4.4. Telefonní čísla

základní škola: +420 585 751 379; +420 585 751 378
mateřská škola:  +420 585 754 469
kancelář školní jídelny ZŠ: +420 585 944 481
kancelář školní jídelny MŠ: +420 585 754 838
školní družina: 774 480 564

Kontakty ZŠ
Kontakty MŠ

4.5 Adresa internetové stránky

https://zs.lutin.cz/

4.6 Emailová adresa školy

zslutin.info@zsms.lutin.cz

4.7. ID datové schránky

mvxmfa8

5. Případné platby lze poukázat na účty:

266 697 490/0300 – platby pracovních sešitů, školné ŠD, LVZ, apod.

193 855 864/0300 – školné v MŠ

181 359 468/0300

6. IČ

70986207

7. DIČ

CZ70986207

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy dokumentů jsou k dispozici v ředitelně školy.

Školní řád ZŠ
Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školní jídelny
Školní vzdělávací program
Výroční zpráva o činnosti školy

8.2. Rozpočet

na webu školy a v kanceláři školy

9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Místo a způsob k získání informací: ústní podání v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu: zslutin.info@zsms.lutin.cz  s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

11. Odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

12. Formuláře

Všechny formuláře lze získat v tištěné podobě v úředních hodinách v kanceláři školy případně elektronickou formou, některé jsou k dispozici na webových stránkách školy v odkazu Ke stažení.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné zprávy

14. Předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
vše ve znění pozdějších zákonů

Vyhláška č. 48/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb.Vyhláška o školním stravování

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

V současné době Základní škola a Mateřská škola Lutín žádné licenční smlouvy neposkytuje.

16.2. Výhradní licence

V současné době Základní škola a Mateřská škola Lutín žádné výhradní licence neposkytuje.

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Lutín příspěvkové organizace za rok 2019

Poskytnuté informace:

Základní škola a Mateřská škola Lutín zatím nevydala dle zákona 106/1999 Sb. žádné informace.

Jazyk webu

Czech CS English EN Ukrainian UK
Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207
Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz

Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Schránka důvěry

Strava

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Středa 24. července 2024
  • Svátek má Kristýna
  • Zítra má svátek Jakub