Meteostanice školy

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

pro školní rok 2020 – 2021

Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace

Úvod – nastínění zásad programu

Minimální preventivní program ZŠ v Lutíně vychází z pokynu MŠMT, č.j.: 1454/2000-51, který do prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. MPP byl vytvořen v souladu s přihlédnutím ke Krajského plánu primární prevence Olomouckého kraje na léta 2019- 2022.

Cílem našeho minimálního preventivního plánu je spolu s rodiči formovat osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná se orientovat v dané problematice, cení si svého zdraví, umí rozumně nakládat se svým volným časem a má osvojené základní sociální dovednosti. Minimální preventivní plán Základní školy v Lutíně obsahuje základní strategii a zásady, kterými se řídíme při výchově a vzdělávání žáků. V průběhu každého školního roku monitorujeme situaci ve škole, všímáme si aktuálních problémů a vycházíme z předešlých pozitivních zkušeností. Všichni učitelé naší školy se shodnou na tom, že primární prevence je především týmová práce, na které se podílejí všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší školy. Každý výchovný problém vždy řešíme individuálně, hledáme jeho příčinu, snažíme se ji odkrýt, řešit ji rychle a pohotově. Jsme si dobře vědomi toho, že pro úspěch naší práce je zcela zásadní zdravé klima školy. Je nutné děti učit správnému chování a laskavým mezilidským vztahům. Jen pak lze žít v prostředí důvěry.

V důsledku covidové situace neplánujeme žádné mimořádné přednášky a programy.

V letošním školním roce budou v rámci výuky převažovat následující témata:

  • Škodlivost kouření a jiných návykových látek
  • Mezilidské vztahy, sex, antikoncepce, pohlavní nemoci
  • Poruchy příjmu potravy, špatné stravování, návyky a složení stravy
  • Experimentování a užívání drog, škodlivých a návykových látek (kouření, alkohol)
  • Jak se nestát obětí sociálních sítí
  • Šikana, kyberšikana
  • Základy právního vědomí

Řízení a realizace preventivních aktivit

Za realizaci Minimálního preventivního plánu zodpovídá koordinátor prevence, který koordinuje práci jednotlivých učitelů. Školní koordinátor se podílí na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů. O průběhu naplňování Minimálního preventivního plánu informuje vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci ve škole. Spolupracuje s výchovným poradcem školy.

Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů – 1. stupeň

Primární prevenci na 1. stupni má na starosti především třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti seznamují především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce učitel využívá různé metody, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, práci ve skupině. Navozuje příznivé psychosociální klima ve třídě, usiluje o všestranný rozvoj osobnosti žáka, spolupracuje s rodiči, upevňuje základní návyky žáků v rámci hygieny, životosprávy, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami. Pokládá základy etické a právní výchovy, snaží se včas odhalovat specifické poruchy učení i jiných postižení, soustředí se na včasné diagnostikování sociálně patologických jevů v třídním kolektivu.

Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů – 2. stupeň

S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech výchova k občanství, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, dějepis, český jazyk a literatura. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce ve skupině, práce s médii, hraní scének, besed a přednášek. Druhý stupeň představuje větší prostor pro působení učitele v oblasti tvorby příznivějšího sociálního klimatu. Včasná diagnostika a intervence, spolupráce s odborníky je velmi důležitá. Je nutné se věnovat problematickým skupinám žáků nebo problematickým jednotlivcům. Důraz je třeba klást na prevenci šikany. V rámci prevence kouření a pití alkoholu je nutné žákům poskytnout co největší množství informací. Žák druhého stupně se učí zodpovídat za své zdraví i zdraví ostatních, učí se vytvářet eticky hodnotné postoje a způsoby chování. K navozování příznivého společenského klimatu ve třídě slouží také organizování výletů, exkurzí, lyžařského výcvikového kurzu, školy v přírodě atd. Žáci jsou také vedeni v rámci jednotlivých předmětů k ekologicky uvědomělému smýšlení. Dozvědí se o možnostech pomoci – kam se obrátit a jak postupovat v případě, že se právě závislost na návykových látkách stala součástí jejich života, jak se bránit různým formám násilí. Naučí se orientovat v základních právních normách, získají základní právní povědomí. Žáci 8. a 9. tříd získávají základní vědomosti o významu sexuálního života a možných rizicích.

Minimální preventivní program obohacují volnočasové aktivity, kroužky, sportovní činnosti a soutěže, výlety, exkurze, lyžařské výcvikové kurzy, škola v přírodě atd.

Minimální preventivní program je přístupný na webových stránkách naší školy, mohou se s ním seznámit rodiče i veřejnost. Je to otevřený program, který mohou rodiče i veřejnost připomínkovat a obohatit novými nápady.

 

 

V Lutíně dne 16.9.2020

vypracovala: Mgr. Ivana Kubíčková