Meteostanice školy

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

pro školní rok 2023 – 2024

Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace

I. Úvod

   Základní škola Lutín je plně organizovaná základní škola s 1. až 9. ročníkem. Zřizovatel školy je obec Lutín se sídlem v Lutíně. Pedagogové zastávají většinou funkci třídního učitele, pracuje zde výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence a školní psycholog, správce informačních technologií, asistentky pedagoga, vychovatelky ŠD a provozní zaměstnanci. Preventivní program školy je součástí celoročního plánu školy. Na realizaci se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci. Program je vyhodnocován pravidelně na pedagogických radách a podle aktuální situace jsou přestupky řešeny okamžitě.

   S výchovným poradcem je velmi dobrá spolupráce. Na škole je mapována situace jednak pomocí dotazníku, třídnických hodin, jednak pomocí Schránky důvěry nebo při setkáních školního parlamentu (zástupci 3.-9.tříd). Zákonní zástupci jsou informováni při konzultačních hodinách, které poskytují pedagogičtí pracovníci kdykoliv po telefonické domluvě, popř. jsou informováni písemně.

 

II. Cíle preventivního programu školy (PPŠ)

 

Obecné cíle:                Celoškolská realizace programu a změna postojů dětí ke zdravotnímu životnímu stylu.

Konkrétní cíle:

 1. Zdravý životní styl
 2. Řešení agrese, šikany, kyberšikany a dalších rizikových forem komunikace prostřednictvím multimédií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
 3. Řešení případného záškoláctví a krádeží
 4. Řešení závislostního chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 5. Prevence rizikových sportů, rizikového chování v dopravě a prevence úrazů
 6. Prevence sexuálního rizikového chování
 7. Posilování komunikačních dovedností (zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku)
 8. Formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám (pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistických postojů atd.)
 9. Vytváření pozitivního sociálního klimatu (pocit důvěry, na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu bez strachu a nejistoty)
 10. Zvyšování sociální kompetence (odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání, rozvíjení sociálních dovedností napomáhajících efektivní orientaci v sociálních vztaz

    Učitelé se v rámci jednotlivých předmětů zaměří na probírání následujících témat:

    1. ročník: osobní hygiena, zdravé pracovní návyky, odpočinek, pitný režim, funkce rodiny, vzájemná úcta, důvěra, vztahy ve třídě

    2. ročník: osobní hygiena, pitný režim, volný čas, dostatek pohybových aktivit, životní prostředí-škola, místo, kde bydlím, vliv stravy na zdraví, domov, důvěra, problémy v rodině, vztahy ve třídě

    3. ročník: volný čas, dostatek pohybových aktivit, zdravá životospráva, pitný režim, vztahy v rodině a ve třídě,  základní funkce lidského těla

   4. ročník: volný čas, koníčky, zájmová činnost, nadměrné sledování televize, počítače (zdravotní rizika), sociální sítě, zdravá výživa, nežádoucí strava, správná komunikace mezi dětmi a mezi dětmi a dospělými, vztahy ve třídě

   5.ročník: význam pohybu pro naše zdraví, zdravý životní styl, správná komunikace mezi dětmi a mezi dětmi a dospělými, sociální sítě, úcta k člověku, přírodě, nabídky aktivit pro volný čas, vztahy ve třídě

   6. ročník: rozvoj komunikačních schopností a jejich řešení, dospívání, puberta, škodlivost alkoholu a kouření, rozvoj etického a právního vědomí, občanských postojů, včasná a důsledná spolupráce s rodiči, vztahy ve třídě

   7. ročník: vysvětlení pojmu droga, fyzická a psychická závislost, stádia závislosti, důvody užívání drog, nebezpečí drog, zdravotní účinky, gamblerství, řešení životních situací a konfliktů, včasná a důsledná spolupráce s rodiči, nabídky aktivit pro volný čas, vztahy ve třídě

 8. ročník: zvýšenou pozornost věnovat rizikovým skupinám žáků, drogy, sex, AIDS, kriminalita, kontakt s drogou, její odmítání, drogy ve společnosti, výchova odpovědnosti za své zdraví a zdraví ostatních, vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování, důsledná spolupráce s rodiči, nabídky aktivit pro volný čas

 9. ročník: orientace na kvalitu postojů a chování, besedy s odborníkem,  systematická profesní příprava

 

III. Úkoly a činnosti

     Potřebné informace budou žákům podávány s přihlédnutím k jejich věku. Na I. stupni ZŠ především v hodinách českého jazyka, prvouky, přírodovědy, vlastivědy, výtvarné výchovy. Na II. stupni ZŠ v hodinách výchovy k občanství a ke zdraví, přírodopisu, výtvarné výchovy, tělesné výchovy, chemie, člověk a svět práce.

     Všichni žáci mohou využít Schránky důvěry (fyzické či online), popř. Školního parlamentu, kde mohou své problémy a dotazy směrovat na výchovného poradce, speciálního pedagoga, školního metodika prevence, školního psychologa nebo pedagogické pracovníky.

1.stupeň ZŠ

 • zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech – výlety, sportovní akce, projektová výuka, skupinová práce ve výuce, soutěže, škola v přírodě
 • všestranný rozvoj osobnosti žáka
 • zaměření se na včasné odhalování specifických poruch učení
 • snaha o včasné diagnostikování nežádoucích patologických jevů v třídních kolektivech
 • osvojování a upevňování základních návyků – hygiena, životospráva, poskytnutí základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami
 • široká nabídka zájmových útvarů – plnohodnotné využití volného času
 • návštěvy divadelních představení a výchovných koncertů
 • spolupráce s rodiči

2.stupeň ZŠ

 • vytváření eticky hodnotných postojů a chování – výchova k odpovědnosti
 • zaměření pozornosti na prevenci drogových závislostí, kouření, konzumaci alkoholu, vandalismu, násilí, sexuálního zneužívání, poškozování a samopoškozování
 • volba správné životosprávy – poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie
 • přednášky, besedy, pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS – využití školních CD a DVD
 • akce zaměřené na zvyšování právního povědomí – nabídkový katalog programů primární prevence
 • zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, turistického či lyžařského kurzu, školy v přírodě
 • organizování akcí směřující k oživení klimatu ve škole a zpříjemnění školního prostředí – sportovní akce, projektové dny
 • pestrá nabídka zájmových útvarů
 • účast v literárních, výtvarných, matematických, sportovních a jiných soutěžích
 • monitoring vztahů v třídních kolektivech a práce s jeho výsledky, každodenní práce třídního učitele, cílem je vytváření dobré školní atmosféry a rozvíjení pozitivních vztahů mezi dětmi ve škole
 • využití nabídky programů primární prevence, spolupráce s Centrem prevence
 • spolupráce celého učitelského sboru, spolupráce s rodiči a sociálními pracovníky, spolupráce s PPP, spolupráce s místním obecním úřadem

 

IV. Organizace a struktura prevence

Výchovný poradce             

Pracovník:         

   Výchovný pracovník koordinuje společně s metodikem prevence (popř. se speciálním pedagogem, školním psychologem) aktivity školy v oblasti prevence. Aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech, setkává se i s žáky, kteří jsou v některých případech ohrožení ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými. Komunikuje s pedagogy a sbírá podněty.  

Učitelé se na výchovné poradce obracejí v případě:

            výskytu agresivního chování ve třídě

            signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové)

            náhlém a trvalém neúspěchu v učení

            obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči

            porušování pravidel soužití ve škole žákem

            krádežích ve třídách

   Výchovný poradce diagnostikuje situaci. Navrhuje opatření, setkání zainteresovaných lidí, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o kontaktech na další pomoc (adresář sociálních služeb apod.) linku bezpečí a další organizace. Může se zúčastnit třídních hodin, které organizují učitelé a zajišťují tak prevenci konfliktů a problémů žáků. Obrací se na sociální odbor, kurátory v případě podezření na problém v rodině či porušování zákona.    

Metodik prevence

Pracovník:

   Metodik prevence spoluvytváří preventivní program, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě (projekt, spolupráce se speciálním pedagogem a školním psychologem, pedagogická účast na tematické akci atd.). Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence (PPP). Koordinuje předávání informací o problematice soc. pat. jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci preventivního programu.

Třídní učitel. Učitelé:

   Učitelé se věnují v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Oslovují a zapojují do řešení problémů výchovného poradce, speciálního pedagoga, školního psychologa a metodika prevence. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultuje případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím individuálních třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace (e-mail, škola online, Teams, telefon, mobil).

Ředitel školy. Vedení školy:

   Sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů. Sleduje problémy

v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Účastní se v případě potřeby zásadních setkání rodiny a školy.

Aktivity pro žáky:

   Problematika je řešena zejména v předmětech Výchova k občanství a ke zdraví, Přírodověda, ale i v dalších vyučovacích předmětech (Český jazyk, Chemie, Výtvarná výchova, Dějepis, Vlastivěda a Prvouka). Rovněž bude zapracována do programu školní družiny. Jde zejména o návykové látky (alkohol, kouření, nikotinové sáčky, vapování, drogy), náboženské sekty, rasismus, šikanu a trestnou činnost mládeže (krádeže atd.)

Aktivity pro rodiče:

   Rodiče jsou seznamováni s problematikou drogové závislosti a patologických jevů a zdravého životního stylu. V případě vyskytnutí se problémů ve výchově dětí je možnost konzultací ve škole.

Aktivita pro pedagogy:

   Možnost vzdělávání pedagogů 1. a 2. stupně. Sledování absence žáků, jejich zdravotního stavu a změn chování.

Spolupráce s ostatními odborníky:

   Dle potřeby budeme navazovat spolupráci a osobně kontaktovat dětskou lékařku, Policii ČR, městskou policii, P-centrum, okresního koordinátora a PPP.

Spolupráce s dalšími zájmovými organizacemi:

   Sportovní oddíly, ZUŠ, HZS-zejména pokud jde o koordinaci akcí při volnočasových aktivitách.

 

V. Metody a formy práce

Informační systém-školní řád (stanovit sankce za porušování školního řádu).

Otevřená výuka v jednotlivých předmětech.

Výcvik v sociálních dovednostech.

Dramatická výchova (nácvik v odmítání nabízených cigaret a jiných drog).

Výroba plakátů, letáků, koláží, spojené se zdravým životním stylem.

Metody sportovního tréninku.

Diskuse o případech uvedených v médiích.

Poradenská činnost.

Schránka důvěry (fyzická i online).

Školní parlament.

Na webových stránkách školy zveřejňování fotografií z akcí.

 

VI.Organizační opatření

Možnost využití konzultačních hodin.                     

Individuální třídní schůzky: Průběžné informace pro rodiče o chystaných akcích a možnosti se jich účastnit.

Na realizaci programu se podílejí všichni vyučující, a to buď v rámci vyučování, při vedení zájmových kroužků nebo uspořádání soutěže či jiné školní i mimoškolní akce.

 

 VII. Závěr

    Veškeré naše aktivity uskutečňované v rámci PPŠ směřují k tomu, aby se naše škola stala místem, kde vládne pozitivní atmosféra a vzájemná důvěra, místem, kde se jak žáci, tak jejich učitelé i zákonní zástupci cítí příjemně a bezpečně. 

    Cílem našeho preventivního působení je ve spolupráci s rodiči výchova žáka, který je odpovědný za způsob svého jednání a chování, je úměrně svému věku vybaven sociálními a komunikativními dovednostmi, cení si svého zdraví a umí rozumně nakládat s informacemi a se svým volným časem. Uvědomujeme si, jak náročný úkol je to v době, kdy v některých případech selhává úloha rodiny a děti tak mnohdy nemají stanoveny hranice.  Proto klademe důraz na soustavnou spolupráci se zákonnými zástupci našich žáků. Věříme, že se nám společnými silami podaří průběžně naplňovat cíle, které si v rámci prevence klademe.  

 

vypracovala: Mgr. Martina Procházková