Meteostanice školy

Organizace šk.roku 2023/2024

Organizace školního roku 2022/2023 ve školní družině

 
Ranní ŠD 6,00 – 7,45 hod
Odpolední ŠD Po skončení vyučování do 16,30 hod.V případě zájmového kroužku, návštěvy ZUŠ apod. bude žák automaticky uvolněn. Z jiných důvodů je nutno žáka omluvit písemně do Družínku.
Polední přestávka
Vychovatelky ŠD zajišťují dohled nad žáky, v době polední přestávky dle rozvrhu třídy.                                                                                  
Školné ŠD Ve šk. roce 2023/2024 stanovil OÚ Lutín příspěvek na částečné krytí neinvestičních nákladů na 50,- Kč /žák a měsíc/. Vybíráno bude hotově nebo převodem na účet, za období září- prosinec (200,- Kč) a dále za období leden – červen  (300,- Kč.).  Příspěvek uhradí zákonní zástupci žáků přihlášených jak do ranní družiny, tak do družiny odpolední.                                                                                                                     
Činnosti ŠD Žákům je nabízená činnost v zájmových skupinách – přírodovědné, tělovýchovné, výtvarné, pracovně-technické, turistické, hudební, počítačové, dramatické. Činnosti se prolínají mezi jednotlivými odděleními v rámci Školního vzdělávacího programu ŠD.
Režim dne v ŠD po vyučování Po vyučování převzetí žáků, hygiena, oběd, odpočinkové činnosti, zájmové činnosti, rekreační činnosti
Doporučujeme Papírové kapesníky, sirup (pro dodržování pitného režimu), vhodné oblečení na převlečení pro pobyt venku

Při přijetí žáka do ŠD je přihlíženo k Nařízení ředitele školy „ Kritéria pro přijetí žáka do ŠD ZŠ Lutín.“ Rodič (zákonný zástupce) žáka je povinen řádně a úplně vyplnit Zápisní lístek do ŠD a odevzdat vychovatelce. Pokud rodič neuhradí školné nebo má žák závažné kázeňské přestupky, může být  ze ŠD vyloučen

Kritéria pro přijetí dítěte do školní družiny ZŠ Lutín

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace stanovuje tato kritéria pro přijetí dítěte do školní družiny ZŠ Lutín:

Do ŠD Lutín budou přijati žáci podle těchto kritérií v pořadí:

  1. Žáci 1. stupně z Lutína a Třebčína, jejichž rodiče jsou zaměstnáni
  2. Žáci 1. stupně z okolních obcí, jejichž rodiče jsou zaměstnáni
  3. Žáci 1. stupně z Lutína a Třebčína, jejichž rodiče nejsou zaměstnáni
  4. Žáci 1. stupně z okolních obcí, jejichž rodiče nejsou zaměstnáni
  5. Ve výjimečných případech budou přijímáni žáci 2. stupně, zejména dojíždějící s nedostatečnou dopravní obslužností 

Tato kritéria byla stanovena vzhledem ke stále se zvyšujícímu zájmu zákonných zástupců o přijetí dítěte do ŠD Lutín a omezené kapacitě ŠD.

Účinnost nařízení je od 1.9.2023

 

V Lutíně 1.9.2023

                                                                                                 Mgr. Lenka Soušková v.r.

                                                                                                    ředitelka školy

Irena Ženožičková,v.r.  

ved. vychovatelka