Organizace šk.roku 2019/2020

Organizace školního roku 2019/2020 ve školní družině
Polední přestávka
Ranní ŠD 6,00 – 7,45 hod
Odpolední ŠD Po skončení vyučování do 16,30 hod. V zájmu nenarušování odpoledních činností jednotlivých oddělení by měli žáci odcházet ze ŠD nejdříve ve 14,15 hod. V případě zájmového kroužku, návštěvy ZUŠ apod. bude žák automaticky uvolněn. Z jiných důvodů je nutno žáka omluvit písemně do Družínku.
Polední přestávka
Vychovatelky ŠD zajišťují dohled nad žáky, v době polední přestávky dle rozvrhu třídy.                                                                                  
Školné ŠD Ve šk. roce 2019/2020 stanovil OÚ Lutín příspěvek na částečné krytí neinvestičních nákladů na 50,- Kč /žák za měsíc/. Vybíráno bude hotově vždy za období  září – prosinec 200,- Kč do 27.9.2019, za období leden-červen  300,-Kč do 25.1.2020. Příspěvek uhradí vzákonní zástupci žáků přihlášených jak do ranní družiny, tak do družiny odpolední.                                                                                                                                                                                                                                                                       
Činnosti ŠD Žákům je nabízená činnost v zájmových skupinách – přírodovědné, tělovýchovné, výtvarné, pracovně-technické, turistické, hudební, počítačové, dramatické. Činnosti se prolínají mezi jednotlivými odděleními v rámci Školního vzdělávacího programu ŠD.
Režim dne v ŠD po vyučování Po vyučování převzetí žáků, hygiena, oběd, odpočinkové činnosti, zájmové činnosti, rekreační činnosti
Doporučujeme Papírové kapesníky, sirup (pro dodržování pitného režimu), vhodné oblečení na převlečení pro pobyt venku

Při přijetí žáka do ŠD je přihlíženo k Nařízení ředitele školy „ Kritéria pro přijetí žáka do ŠD ZŠ Lutín.“ Rodič (zákonný zástupce) žáka je povinen řádně a úplně vyplnit Zápisní lístek do ŠD a odevzdat vychovatelce. Pokud rodič neuhradí školné nebo má žák závažné kázeňské přestupky, může být  ze ŠD vyloučen

 

Kritéria pro přijetí dítěte do školní družiny ZŠ Lutín

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace stanovuje tato kritéria pro přijetí dítěte do školní družiny ZŠ Lutín:

Do ŠD Lutín budou přijati žáci podle těchto kritérií v pořadí:

1. Žáci 1. stupně z Lutína a Třebčína, jejichž rodiče jsou zaměstnáni

2. Žáci 1. stupně z okolních obcí, jejichž rodiče jsou zaměstnáni

3. Žáci 1. stupně z Lutína a Třebčína, jejichž rodiče nejsou zaměstnáni

4. Žáci 1. stupně z okolních obcí, jejichž rodiče nejsou zaměstnáni

5. Ve výjimečných případech budou přijímáni žáci 2. stupně, zejména dojíždějící

Odůvodnění:

Tato kritéria byla stanovena vzhledem ke stále se zvyšujícímu zájmu zákonných zástupců o přijetí dítěte do ŠD Lutín a omezené kapacitě ŠD.

Účinnost nařízení je od 2.9.2019

 

V Lutíně 2.9.2019

Mgr. Lenka Soušková,v.r.

ředitelka školy

Iva Lužná, v.r.

vedoucí vychovatelka ŠD