Informace o stravování

  Informace ke stravování ve školní jídelně při ZŠ Lutín ve školním roce 2020/202

1)Žáci a zaměstnanci ZŠ Lutín se mohou stravovat v jídelně při ZŠ za dotované stravné státem (to znamená, že platí pouze cenu za potraviny, ne provozní a mzdové režie), a to v době jejich pobytu ve škole, nikoliv v době jejich nemoci a nikoliv v době prázdnin. Pokud žák onemocní, může si rodič první den nemoci dítěte oběd odebrat do jídlonosiče. V další dny nemoci již nelze obědy za dotované stravné odebírat, a je povinností rodičů obědy odhlásit! Pokud by si rodiče přáli pro nemocné dítě nebo v době prázdnin obědy odebírat, bude se jednat o doplňkovou činnost, a cena oběda bude zahrnovat plné náklady na přípravu tj. i provozní a mzdové náklady. Zaměstnanci školy nemají v době nemoci (ani první den nemoci) a o prázdninách nárok na dotované stravné, kromě přípravného týdne.

2)Cena oběda se dle školského zákona neřídí třídou, ale věkem žáka. Takže se může stát, že někteří žáci ve čtvrté třídě přejdou do druhé věkové kategorie, neboť ve školním roce 2020/2021 (včetně měsíců července a srpna) dosáhnou věku 11 let, a někteří žáci osmých tříd přejdou do třetí věkové kategorie, neboť ve školním roce 2020/2021 (včetně měsíců července a srpna) dosáhnou věku 15 let.

3)Cena státem dotovaného stravného pro žáky a zaměstnance podle kategorií, a porce syrového masa podle školských norem a kategorií je:

1.kategorie:      7 – 10 let    25,– Kč        porce syrového masa na žáka            60g

2.kategorie:    11 – 14 let    28,– Kč        porce syrového masa na žáka            70g

3.kategorie:    15 a více      32,– Kč        porce syrového masa na žáka            80g

zaměstnanci (po dotaci z FKSP)  22,– Kč        porce syrového masa na strávníka    80g

Cena státem nedotovaného stravného pro cizí strávníky (tzv. doplňková činnost) a porce  syrového masa podle školských norem je:

cizí strávníci                        65,– Kč       porce syrového masa na strávníka      80g

cizí strávníci – důch. ZŠ     51,– Kč       porce syrového masa na strávníka      80g

(po dotaci z FKSP)

4)Všechny strávníky, kteří odebírají obědy do jídlonosiče upozorňujeme, že strava je určena k přímé spotřebě a nesmí se dále skladovat, ohřívat, zchlazovat a zmrazovat.

Dále žádáme strávníky, aby měli jídlonosiče čitelně popsány jménem a čisté.

5)Ve školní jídelně při ZŠ Lutín je zaveden výdejní systém pomocí stravovacích čipů a karet, které si každý nový strávník zakoupí v kanceláři vedoucí jídelny na začátku školního roku.

Pokud má žák nebo strávník čip nebo kartu z minulého školního roku nepoškozený, může je používat nadále. Cena čipu je 115,– Kč, cena  karty je 35,– Kč. Po zakoupení zůstávají vlastnictvím strávníka a pokud je žák nezničí, mohou mu sloužit celou školní docházku.

Pokud strávník ukončí stravování, čip ani karta se nevykupuje zpět. V případě, že dojde ke ztrátě musí si strávník koupit nový čip nebo kartu.

V naší jídelně si mohou žáci a ostatní strávníci vybírat ze dvou hlavních jídel, a to dva dny předem. Stravu objednávejte přes internet na www.strava.cz, přihlásit se můžete i prostřednictvím stránek školy (odkaz). Přihlašovací údaje pro strávníky sdělí vedoucí jídelny. Doporučujeme si po přihlášení změnit dosavadní heslo. Pomocí objednacího terminálu umístěného ve školní jídelně objednávejte stravu jen ve výjimečných případech. Výdajový terminál u výdejního okénka bude používán běžným způsobem. Je nutné, aby žáci používali stravovací čipy a karty. Pro cizí strávníky je instalován výdejní terminál na chodbě školní jídelny.

S obsluhou terminálů budou žáci 1.třídy postupně seznámeni.

6)Odhlášky a přihlášky ke stravování přijímá v kanceláři vedoucí jídelny Lada Kuchařová, nebo pověřená osoba (paní kuchařka). Odhláška nebo přihláška ke stravování může být nahlášena osobně či telefonicky na telefonním čísle: 585944481, 774480565.

Upřednostňujeme však přihlašovat a odhlašovat stravu přes internet.

Objednávky stravy můžete provádět nejpozději dva dny předem do 14:00 hodin, odhlášky nejpozději den předem do 14:00 hodin, později již nebude možné změnu provést.

7) Provozní doba kanceláře vedoucí jídelny pro strávníky je:  7:30 – 8:00 hod., 11:00 –14:00 hod.

8) Výdej obědů ve školní jídelně při ZŠ Lutín:

11:00 – 11:15 hod. DPS do jídlonosičů

11:15 – 11:45 hod. cizí strávníci a nemocné děti do jídlonosičů

11:45 – 13:00 hod. Obec Lutín a ostatní cizí strávníci v jídelně pro cizí strávníky

11:45 – 14:00 hod. žáci a zaměstnanci školy dle rozvrhu hodin

14:00 – 14:15 hod. zaměstnanci ŠJ

9) Stravné je možné hradit:

a)inkasem z běžných účtů – hradí se předpis na celý měsíc – úhrada předem

b)složenkou – hradí se předpis na celý měsíc – úhrada předem

Složenku je nutné uhradit ihned po obdržení na začátku měsíce!

c)hotově – pouze výjimečně

Pokud budete hradit stravné inkasem z účtu je potřeba sjednat si svolení k inkasu pro ZŠ Lutín.

Potvrzení o svolení k inkasu pak předložit vedoucí ŠJ.

Pokud strávník ukončí stravování ve školní jídelně úplně, musí si sjednané svolení k inkasu zrušit.

Platby stravného jsou od září 2018 strhávány dopředu předpisem na všechny stravné dny v měsíci, například v srpnu na září, v září na říjen atd., a to asi k 20. dni v měsíci. Případné odhlášky budou odečteny od předpisu na další měsíc.

Číslo účtu školy (účet příjemce) pro platby stravného je 181359468/0300

Variabilní symbol strávníka neuvádějte.

Žáci 1.třídy, kteří mají sjednané svolení k inkasu z Mateřské školy Lutín, nemusí sjednávat nové. Pouze v případě, že mají omezený limit platby a povolená částka by nestačila k pokrytí stravného, je třeba svolení k inkasu upravit.

10) Manuál provozu ŠJZŠ dle doporučení MŠMT pro školní rok 2020/2021:

Před vstupem do školní jídelny by si měli žáci a zaměstnanci školy umýt ruce a použít dezinfekci. Žáci a zaměstnanci školy přichází do jídelny postupně tak, aby nedocházelo ke shlukování různých tříd či skupin, mezi jednotlivými skupinami – třídami udržují dostatečný odstup. Školní jídelna je rozdělena na tři zóny, ve kterých se postupně jednotlivě třídy – skupiny stravují. Čisté příbory, nápoje, kompoty, saláty, ovoce, jogurty, dezerty a jiné, podává strávníkům  personál školní jídelny přímo u výdejního okénka.

Po celou dobu výdeje pracovnice školní jídelny provádí průběžně mytí a dezinfekci jídelních tácků, dále dezinfekci stolů, židlí, výdejních pultů, výdejního a objednacího terminálu, parapetů, obložení, zárubní dveří a dalších otěrových ploch.

 

 

    V Lutíně dne 1.9.2020                                                    

Mgr. Lenka Soušková,v.r.

                                                                                                          ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207

DIČ :

CZ70986207

Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz

Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Elektronická ŽK

Schránka důvěry

Strava

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Středa 23. června 2021
  • Svátek má Zdeňka
  • Zítra má svátek Jan