MŠ Klubíčko


Základní škola a Mateřská škola Lutín

příspěvková organizace

Instituce pro volnočasové aktivity

Číslo jednací:  ZŠaMŠ/357/2014                                                                Skartační znak: A/5

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Vypracoval:

Bc. Dana Ostianová, vedoucí učitelka MŠ

Schválil:

Mgr. Lenka Soušková, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

25.8.2014

Směrnice nabývá platnosti dne:

1.9.2014

Směrnice nabývá účinnosti dne:

1.9.2014

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Lutín, příspěvková organizace v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "Školský zákon") vydává tento Školní řád pro MŠ, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

Základní údaje o mateřské škole

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA LUTÍN, K Sídlišti 194, Lutín, 783 49

 

IČO: 70986207

Telefon: 585 754 469, 774 480 563, 774 480 570

E-mail: klubickoms@seznam.cz

Web: http://zs.lutin.cz/

 

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Soušková

Vedoucí učitelka školy: Bc. Dana Ostianová

 

Součástí mateřské školy je školní jídelna.

Provoz školy je od 06:00 hod. do 16:00 hod.

 

 

Mateřská škola Lutín je škola s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd s celodenní péčí. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání (§ 33 Školský zákon).


Obsah

 

Základní údaje o mateřské škole. 1

Čl. I........ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  3

1.     Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program   3

2.     Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 3

3.     Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí 4

4.     Povinnosti zákonných zástupců. 5

Čl. II....... UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY.. 6

5.     Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování 6

6.     Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání 6

7.     Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích. 8

8.     Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích. 8

9.     Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu. 9

10.   Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole. 9

11.   Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci 10

Čl. III..... UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTEV MŠ  11

12.   Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 11

13.   Ukončení vzdělávání 12

Čl. IV..... PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY.. 13

14.   Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ. 13

15.   Vnitřní denní organizační řád při vzdělávání dětí 14

16.   Vnitřní režim školy. 14

Čl. V....... ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ. 17

17.   Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování 17

18.   Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole  17

Čl. VI..... PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ. 18

19.   Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 18

20.   Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 21

Čl. VII ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY.. 22

21.   Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání 22

22.   Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole  22

23.   Zabezpečení budovy MŠ. 22

24.   Další bezpečnostní opatření 23

Čl. VIII PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ. 23

25.   Základní charakteristika. 23

26.   Kompetence dětí 23

Čl. IX..... ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. 24

27.   Účinnost a platnost Školního řádu. 24

28.   Změny a dodatky Školního řádu. 24

29.   Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem.. 24

 

 

 


 

Čl. I    PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

1.       Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání):

a)        podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

b)        podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

c)        podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem

d)       podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

e)        vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

f)         napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základní školy

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními Vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v pozdějším znění (dále jen "Vyhláška o MŠ"), v platném znění.

 

2.       Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2.1.            Každé přijaté dítě má právo:

 

a)        na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto Školního řádu zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti

b)        na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně

c)        na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

d)       být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování barvy pleti...)

e)        být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo na soukromí, právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, ...)

f)         být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku ...) právo na zvláštní péči a výchovu v případě postižení(po kud to dovolí podmínky MŠ)

 

2.2.            Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte. Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

 

2.3.            Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

 

2.3.1.      Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

2.3.2.      Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

2.3.3.      Někteří cizinci ze třetích států však mohou takovéto oprávnění získat, např. pokud je rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, nebo pokud má Policií ČR přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR, nebo bylo mu přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky mu bylo uděleno povolení k pobytu)

2.3.4.      Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

2.4.            Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto Školního řádu.

 

3.       Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

 

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen "zákonní zástupci") mají právo:

 

a)        na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětívyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,

b)        na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí

c)        být přítomno výchovným činnostem ve třídě

d)       přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

 

Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II "Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy" tohoto školního řádu.

 

4.       Povinnosti zákonných zástupců

 

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni:

a)        zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno

b)        na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

c)        informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

d)       dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

e)        oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 Školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky)

f)         ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

 

Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto Školního řádu.

 

Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II "Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy" tohoto školního řádu.


Čl. II   UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

5.       Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

5.1.            Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

5.2.            Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.Jedná-li se o děti, které se mateřské škole pravidelně vzdělávají kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské školy, lze dohodnout prodloužení docházky dítěte, jemuž nebyl rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody. O uzavření této dohody ředitel mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, které se vzdělává ve zbývající době.

6.       Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

6.1.            Zákonní zástupci, nebo osoby jimi pověřené v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě pedagogickému pracovníkovi mateřské školy ve třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ dle potřeby rodiny, zpravidla do 8.30 hod. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

6.2.            Zákonní zástupci nebo osoby jimi pověřené si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy.

6.3.            Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole, kterou zapíší do Zmocnění a toto pověření platí na dobu 1 roku. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci vedoucí učitelce mateřské školy.

 

6.4.            Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci dítěte.

6.5       Děti se v MŠ scházejí zpravidla v době mezi 06.00-8.30, pokud se rodič  nedomluví jinak. Rodiče nebo doprovázející osoby jsou v šatně povinni vyčkat do doby, než je proveden ranní filtr dítěte. Rodiče předávají dítě učitelce již převlečené.

6.6.            Děti se rozcházejí po obědě zpravidla od 12.30 hod. do 12.45 hod. a po odpolední svačině od 14.45 hod. do 16.00 hod.

6.7.            Děti vyzvedávají jejich zákonní zástupci nebo osoby zákonnými zástupci pověřené. Pokud rodiče nemohou své dítě sami vyzvedávat, podepíší písemné zmocnění dle vyhl. 87, § 9, odst. 5 Školského zákona, kde uvedou jméno a rok narození osoby, která bude dítě vyzvedávat a udají důvod. Totéž platí pro jednorázové vyzvednutí dítěte jinou osobou než je jeho zákonný zástupce. Berou tak na vědomí riziko, které nastává a přijímají plně zodpovědnost za možné důsledky.

6.8.            Pokud si rodiče nebo zákonní zástupci nevyzvednou dítě po skončení provozní doby a zároveň o sobě nepodají žádnou zprávu, koná příslušný pedagogický pracovník takto:

a)        pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky

b)        informuje telefonicky ředitelku školy

c)        řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, povinen zajistit dítěti neodkladnou péči

d)       případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc

e)        pokud se společnými silami nepodaří vyhledat zákonné zástupce nebo jimi pověřené osoby, soc. pracovnice dítě odveze

 

Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 odst.1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.

Nemůže-li dítě do MŠ docházet, jsou jeho zák. zástupci povinni oznámit příčinu a dobu trvání nepřítomnosti dítěte buď zápisem do knihy příchodů, telefonicky nebo osobně učitelce dítěte.

6.9.            Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání podle § 35 Školského zákona:

a)        jestliže dítě bez omluvy nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

b)        jestliže zák. zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

c)        jestliže ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

d)       pro opakované neuhrazení školného nebo stravného

 

7.       Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

7.1.            Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve Školním vzdělávacím programu.

7.2.            Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat pedagogického pracovníka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

7.3.            Vedoucí učitelka mateřské školy svolává třídní schůzku, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

7.4.            Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

7.5.            Vedoucí učitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

8.       Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

8.1.            Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení na nástěnkách, webu školy

8.2.            V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 8. 1. bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce dozor pracovníkem školy.

 

 

 

9.       Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

9.1.            Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází nebo ředitelce mateřské školy. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví zákonní zástupci dítě neprodleně.

9.2.            V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení  této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

9.3.            Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte pedagogického pracovníka o případných zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

9.4.            Zákonní zástupci dítěte  informují neprodleně mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

10.  Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

 

10.1.        Úhrada úplaty za vzdělávání

 

10.1.1.Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

a)        úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne tohoto kalendářního měsíce

b)        ředitel mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty

c)        ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelem mateřské školy úplatu zaplatit bezhotovostně na účet školy

 

10.2.        Úhrada úplaty za školní stravování

 

10.2.1.  Při úhradě za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

a)        úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne tohoto kalendářního měsíce

b)        výši úhrady za stravování určí ředitel společně s vedoucí školní jídelny podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., stanoví finanční limit pro děti, který je přílohou směrnice o hospodaření školy

c)        ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty

d)       zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostně na číslo sběrného účtu MŠ

e)        ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelem mateřské školy úplatu zaplatit v hotovosti

f)         z organizačních důvodů je nutno dohodnout předem konkrétní den pro příjem hotovosti

 

11.  Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

11.1.        Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

 

a)        dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy

b)        řídí se Školním řádem mateřské školy

c)        dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti


 

Čl. III UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTEV MŠ

 

12.  Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

12.1.  Přijímací řízení do MŠ - dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 34:

a)        termín přijímacího řízení, místo, dobu pro podávání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok, ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem

b)        o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsek, tisku či na webových stránkách školy

c)        ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce

d)       k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy

e)        při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem (§ 50 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci)

f)         o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře pro děti a dorost

g)        dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (nesmí být překročena kapacita školy)

 

12.2.        Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)

 

12.3.                    Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 

a)        žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

b)        evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem

c)        oznámení rodičů – vyzvedávání dítěte

d)       přihlášku ke stravování

e)        potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

 

12.4.        Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

 

12.5.                    V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

12.6.        Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

13.  Ukončení vzdělávání

 

13.1.    Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně, oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel tohoto školního řádu.

 

13.2.    Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 11. tohoto školního řádu, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.


 

13.3.    Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

 

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného oznámení – žádosti  zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

 

13.4.    Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

 

Čl. IV PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

14.  Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ

 

14.1.    Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 06:00 hod. do 16:00 hod.

 

14.2.    Provoz mateřské školy je každoročně přerušen v měsíci červenci a srpnu na dobu 5 týdnů. Dále může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

14. 3.   Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 14. 2. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

14. 4.   Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

 

14. 5.   Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

15.  Vnitřní denní organizační řád při vzdělávání dětí

 

15.1.        Předškolní vzdělávání dětí probíhá podle stanoveného školního vzdělávacího programu v rámci režimu dne:

15.1.1.  Režimové požadavky dne vycházejí z potřeb dětí a rodičů a jejich individuálních požadavků

15.1.2.   Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě výletů, divadelních a filmových představení pro děti, akcí pro děti, rodiče apod.

 

16.  Vnitřní režim školy

 

16.1.        Docházka dítěte do MŠ - děti se do mateřské školy přijímají zpravidla do 8.30 hod. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy dle potřeby rodiny.

 

16.2.        Oznámení nepřítomnosti dítěte - zákonný zástupce omlouvá dítě osobně, telefonicky nebo emailem.

 

16.3.        Co dítě potřebuje do MŠ:

 

a)        vhodné, pohodlné oblečení do třídy (hrací kalhoty, tričko, apod.)

b)        přezůvky, bačkůrky na klínku (uzavřené)

c)        náhradní oblečení na pobyt venku (v zimě: teplé oblečení, v létě: tílko, kraťasy, sukýnku apod.), rodiče vše uloží do skříňky dítěte do šatny

d)       pyžamo, pokud dítě v MŠ odpočívá (1x týdně - vždy v pátek si nosí děti na vyprání domů)

e)        děti musí mít své věci označené, podepsané

f)         hygienické potřeby - zubní kartáček a pasta, balení hygienických kapesníků (2x ročně)

 

16.4.        Zdravé dítě v MŠ:

 

16.4.1.  Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout.

 

16.4.2.  Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví (v zájmu zdraví ostatních dětí).

 

16.4.3.  Pedikulóza (zavšivení) je také řazena mezi infekční onemocnění a jako takové podléhá, při větším výskytu, povinnému hlášení. Veškeré povinnosti při péči o nezletilé dítě a jeho zdraví, náleží jeho rodičům. Po zjištění, že je dítě infikováno, mají rodiče povinnost onemocnění neprodleně léčit, tzn. zbavit dítě vší aplikací k tomu určeného povoleného léčivého přípravku. Pokud zákonný zástupce dítěte nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se pobytu dítěte v předškolním a školském zařízení. V případě dětí, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, i přes upozornění školy, bude o této skutečnosti informován příslušný orgán sociální péče.“

 

16.4.4.  Projeví-li se onemocnění během dne, informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce dítěte, který je povinen se v co nejkratší možné době dostavit do MŠ a dítě vyzvednout.

 

16.4.5.  Je zakázáno nosit a dětem podávat léky v MŠ při akutním onemocnění (chřipka, nachlazení, angína). Učitelky v těchto případech nesmí dětem léky podávat. Výjimka je možná v případě onemocnění (např.diabetes aj.). Tyto případy jsou konzultovány s vedoucí učitelkou. Děti jsou v MŠ společně pojištěny. Ve škole probíhá pravidelně preventivní prohlídka chrupu.

 

16.5.        Oznámení změn:

 

16.5.1.  Rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte apod.

 

16.6.        Spolupráce s rodiči:

 

16.6.1.  MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a MŠ.

 

16.6.2.  Rodič má právo být informován o prospívání dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení.

 

16.6.3.  S učitelkami na třídách se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte.

 

16.6.4.  Je možnost předávání informací rodičů a učitelek - dle potřeby při předávání dítěte.

 

16.6.5.  Je možnost využít konzultačních chvilek po domluvě.

 

16.6.6.  MŠ organizuje setkání rodičů a dětí při různých příležitostech.

 

16.6.7.  Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých akcí, mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje.

 

16.7.        Stížnosti a oznámení

 

Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávají zákonní zástupce dítěte u vedoucí učitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.


 

Čl. V   ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

 

17.  Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

 

17.1.        Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní kuchyně v provozovně prostorově umístěné v budově, v suterénu mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

17.2.        Rozsah stravování lze dohodnout s vedoucí školní jídelny, případné změny sazeb se uskutečňují vždy k 1.dni v měsíci. V případě změny docházky (např.z čtyřhodinové na celodenní apod.)se změna provede k aktuálnímu datu.

 

17.3.        Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní kuchyně i tekutiny.

 

17.4.        Pokud je zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat pouze jídla vydávána v době jeho pobytu v mateřské škole.

17.5.        V rámci "pitného režimu" mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, vodu apod.), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

 

18.  Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

 

Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu známé nepřítomnosti oznamují toto vedoucí školní kuchyně (telefonicky či osobně) a to nejpozději jeden den předem do 12.00 hod. V případě nemoci má nárok na stravu dítě pouze první den neplánované nepřítomnosti a rodiče mohou oběd odebrat do jídlonosiče ve výdejně jídelny při MŠ v době od 11.30 hod. do 12.30 hod.

 

 

Čl. VI PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

19.  Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

19.1.        Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

19.2.    K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše:

a)        20 dětí z běžných tříd

b)        12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením

 

19.3.    Výjimečně může ředitelka mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené:

a)        v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b)        v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí

 

19.4.        Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

19.5.    Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

19.6.    Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

19.7.    Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 

19.8.    Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

 

19.9.    Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám v přírodě a BOZP. Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu

a)        pobyt dětí v přírodě

          využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

          pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

b)        sportovní činnosti a pohybové aktivity

          před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

          pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

c)        pracovní a výtvarné činnosti

          při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

 

19.10   V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je součástí školního řádu a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 12. 2005, čj. 37014/2005-25.

 

19.11.    Záznam o školním úrazu

 

19.11.1. Kniha úrazů je uložena ve sborovně, zodpovídá za ni zdravotník, evidují se všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

19.11.2. V knize úrazů se uvede:

a)        pořadové číslo úrazu

b)        jméno, příjmení a datum narození zraněného

c)        popis úrazu

d)       popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události

e)        zda a kým byl úraz způsoben nebo ovlivněn

f)         podpis zaměstnance, který provedl zápis do knihy úrazů

g)        další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu

 

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

 

19.11.3.  Záznam o úrazu v mateřské škole vyhotovuje pedagogický pracovník, který měl dohled nad dětmi v době, kdy k úrazu došlo. Provádí zápis do knihy úrazů, ve spolupráci se zástupcem ředitele, jde-li o:

a)        úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte v mateřské  školy. O úrazu dítěte podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka.

 

b)        nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitelka školy bez zbytečného odkladu  hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. O úrazu podá zástupce ředitelky bez zbytečného odkladu hlášení  pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví dětí. Zástupce ředitele bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.


 

20.  Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

20.1.    Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

20. 2.   V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařízení.

 

20.3.        Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

20.3.        Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím svěřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

 

20.4.        K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje.

 

20.5.        Při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

 


 

Čl. VII ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

21.  Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

 

22.  Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.

 

23.  Zabezpečení budovy MŠ

 

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.


 

24.  Další bezpečnostní opatření

 

Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

 

 

Čl. VIII PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

 

25.  Základní charakteristika

 

Pravidla pro hodnocení výsledku vzdělávání dětí vychází z individuálních rozvojových možností dětí. V etapě předškolního vzdělávání se nejedná o hodnocení dítěte a jeho výkonů ve vztahu k dané normě, ani o porovnávání jednotlivých dětí a jejich výkonů mezi sebou. Osobní rozdíly mezi dětmi, a stejně tak i rozdíly v jejich individuálních výkonech, jsou pokládány za přirozené a samozřejmé.

 

26.  Kompetence dětí

 

Očekávané kompetence dětí formulované v programech vzdělávání nejsou pro děti povinné. V rámci sledování a vyhodnocování osobních vzdělávacích pokroků dětí mohou sloužit pedagogovi pouze jako kritéria orientační s tím, že každé dítě se rozvíjí svým tempem, postupuje ve vzdělávání podle svých možností.

 


 

Čl. IX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

27.  Účinnost a platnost Školního řádu

Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem podpisu ředitelem školy a je účinný od 1. 9. 2014.

 

28.  Změny a dodatky Školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

 

29.  Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem

29.1.        Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto Školního řádu.

 

29.2.        Nově přijímané zaměstnance seznámí se Školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.

 

29.3.        S obsahem Školního řádu budou zákonní zástupci dětí seznámeni a svým podpisem stvrdí, že jej berou na vědomí. O případných změnách ve školním řádu budou upozorněni při aktualizaci prostřednictvím webu a upozornění učitelek ve třídách. Po jednom výtisku školního řádu bude školní řád vyvěšen na nástěnkách.

 

Lutín 25.srpna 2014

 

 

Vypracovala:  Bc. Dana Ostianová, vedoucí učitelka školy

 

 

Schválila:        Mgr. Lenka Soušková, ředitelka školy

 

© 2010 - 2017, MŠ Klubíčko Lutín