MŠ Klubíčko


Základní škola a Mateřská škola Lutín

příspěvková organizace

Vzdělávací obsah


Školní vzdělávací program (ŠVP) včetně jeho vzdělávacího obsahu, vychází ze základního dokumentu ,,Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV)“, který je součástí soustavy vzdělávacích dokumentů České republiky. ŠVP MŠ ,,Klubíčko“ je zpracován v deseti integrovaných blocích, které jsou rámcové. Nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku, a jejich rozpracování bude předmětem třídních vzdělávacích programů (TVP). Současně budou vstupovat do TVP doplňkové programy, případně dílčí projekty. Integrované bloky ŠVP každý pedagog rozpracovává v TVP s ohledem na RVP PV, aby došlo k jeho naplnění. TVP jednotlivých tříd vymezují specifika těchto tříd, podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých skupin dětí, naznačují vzájemné spolupůsobení pedagogů jednotlivých tříd, volby metod a postupů evaluačního procesu a další potřebná specifika pro každou třídu. Pedagogům je ponechána v rozpracování tematických celků naprostá svoboda se zachováním jednotného působení na jednotlivých třídách. Pedagogové jsou odpovědni za systematické, promyšlené, ucelené a svědomité přípravy na svoji práci. Pro každou třídu je vytvořen TVP. Rozpracuje 10 hlavních integrovaných bloků ŠVP MŠ do libovolného počtu tematických celků TVP, které dále rozpracuje do tematických částí (časově neomezených plánů ) v podobě konkrétních činností a situací. Pedagogové na jednotlivých třídách budou spolupracovat na tvorbě tematických celků TVP, další rozpracování do tematických částí bude provádět každý pedagog sám.


© 2010 - 2018, MŠ Klubíčko Lutín