MŠ Klubíčko


Základní škola a Mateřská škola Lutín

příspěvková organizace

AKTUALITY


27.5. 2020
Kroužek anglického jazyka
Kroužek anglického jazyka Upozornění pro rodiče dětí přihlášených do kroužku AJ Z důvodu mimořádné situace s COVID - 19 se lekce odsouvají a uskuteční se až v novém školním roce 2020/21. Dětem se započítá zaplacená alikvotní částka zaplacená na II. pololetí školního roku 2019/20 do I. pololetí nového školního roku 2020/21. Děkuji za pochopení. PaedDr. Miluše Navrátilová lektorka AJ


Sledujte prosím i AKTUALITY ŠKOLY


21.05.2020

!!!!DŮLEŽITÉ!!!!

!!!!Rodičům dětí, které nastupují 25.5.2020 do školky!!!!

Podmínky provozu MŠ v režimu COVID naleznete zde.

Při příchodu do školky musí zákonný zástupce předat učitelce vyplněné Čestné prohlášení. Pokud dítě toto prohlášení nebude mít řádně vyplněné a podepsané zákonným zástupcem nemůže být do školky vpuštěno.

Pokud dítě do školky nepřijde, je nutné, aby jej rodič omluvil:
telefonicky: 774 480 563
emailem: d.ostianova@zsms.lutin.cz20.05.2020

!!!!Hledáme spolupracovníky!!!!

Základní škola a Mateřská škola Lutín přijme UČITELKU/UČITELE MŠ. Podrobnosti naleznete zde.
Základní škola a Mateřská škola Lutín přijme VYCHOVATELE/VYCHOVATELKU ŠD. Podrobnosti naleznete zde.11.05.2020

!!!!Uzavření MŠ od 13.7.2020 - 14.8.2020!!!!

Rozhodnutí o uzavření MŠ v době letních prázdnin naleznete zde.05.05.2020

!!!!Odkaz pro přihlášení do MŠ od 25.5.2020!!!!

Odkaz pro přihlášení do MŠ od 25.5.2020 naleznete zde. Nejedná se o zápis!04.05.2020

!!!!Informace k provozu mateřské školy v období do konce školního roku 2019/2020!!!!

Vážení rodiče,

od 25.5.2020 bude znovu zahájen provoz MŠ Lutín.

Organizace přítomnosti dětí v areálu školy se bude řídit metodickým pokynem MŠMT (více zde). Nadále platí, že docházka dětí – i předškolních do mateřské školy je dobrovolná, nicméně má jasná pravidla.

Před prvním vstupem do MŠ 25.5. musí zákonný zástupce dítěte odevzdat pedagogovi ve třídě, kde je dítě zařazeno Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o tom, že se zákonný zástupce seznámil s rizikovými faktory a okolnostmi, kdy se pobyt dětí v mateřské škole nedoporučuje.

Čestné prohlášení je ke stažení zde, nebo v tištěné formě k vyzvednutí ve vestibulu základní školy, v pracovní dny, vždy od 8,00 do 17,00 hodin

Rizikové faktory :

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
    a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
    b) při protinádorové léčbě,
    c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

Pravidla:

Provoz MŠ je denně od 7,00 hodin do 16,00 hodin. Dítě doprovází do MŠ zákonný zástupce nebo jiný dospělý doprovod. Dítě i doprovod mají při cestě do MŠ zakryté dýchací cesty rouškou, při vstupu je možné dítěti roušku sejmout. Tu je nutné uložit do igelitového sáčku a odnést z MŠ nebo uložit do skříňky v šatně. Na cestu zpět z MŠ musí mít dítě připravenu roušku novou, čistou.

Zákonný zástupce spolu s dítětem použijí ihned po vstupu do MŠ dezinfekční přípravek.

Dítě je po celý den ve své třídě, tam ho přivádí doprovod a předá pedagogovi. V MŠ se doprovod dítěte zdržuje pouze po dobu nezbytně nutnou.

Při vstupu do MŠ je třeba minimalizovat shromažďování osob, udržovat rozestupy, do MŠ i do šaten tříd vstupovat tak, aby byly rozestupy možné a nedocházelo k většímu shromáždění osob.

Provoz MŠ bude mít svá specifika, děti budou často pobývat venku, avšak v areálu MŠ.

Žádáme zákonné zástupce, aby byli při organizaci pobytu dětí v MŠ zaměstnancům nápomocni, aby striktně dodržovali nařízená pravidla a pokyny.

Třídy MŠ jsou naplňovány do počtu 26 dětí, MŠMT neudává žádný maximální počet dětí ve skupině (v ZŠ je to 15 žáků), což samo o sobě může nést jisté riziko. Jsme připraveni přijmout všechny děti, které nespadají do rizikové skupiny, avšak není-li to bezpodmínečně nutné, přítomnost svého dítěte v MŠ zvažte.

Do školky a ke stravování je třeba dítě přihlásit prostřednictvím webových stránek mateřské školy zde.30.04.2020

!!!!Nápadníček!!!!

Do menu byl přidán odkaz na NÁPADNÍČEK, kde naleznete inspiraci pro dlouhé chvíle.29.04.2020

!!!!Nabídka!!!!

Pokud máte problémy s tiskem formuláře „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“

Můžete si ho vyzvednout ve vestibulu školy (otevřeno v pracovní dny od 8:00 – 17:00hod).

Za každý kalendářní měsíc vyplňujete 1 formulář a předáváte zaměstnavateli.

Pokud formuláře budou chybět, kontaktujte nás a my tiskopisy doplníme.30.03.2020

Škola vystaví Potvrzení o ošetřovném - pro žáky ZŠ i pro děti MŠ.

Vzhledem k tomu, že se nám již podařilo po výměně oken zprovoznit kanceláře, vystavujeme potvrzení elektronicky.

O toto potvrzení žádejte prostřednictvím emailu l.souskova@zsms.lutin.cz. Uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu, kterou navštěvuje, u dětí z MŠ také rodné číslo. Potvrzení Vám bude zasláno na email. V případě potřeby je možné Potvrzení vyzvednout ve škole osobně po předchozí telefonické domluvě. tel. 774 019 031 a to vždy v pracovní dny mezi 9:00 - 11:00 hod. Škola vystavuje potvrzení pouze jednou. Děkujeme dvěma maminkám za upozornění :-)  Důležité pro rodiče: Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného ZDE.Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ -. - interaktivní formulář zde. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc."). Více informací naleznete na portálu MPSV zde.20.03.2020

Potvrzení o ošetřovném vystaví škola.

Tiskopis je k dispozici v kanceláři školy.
Potvrzená žádost bude vydávána po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 774 019 031, 774 019 030.
Tiskopis bude možno si vyzvednout v době od 9:00 do 11:00 hod.
16.03.2020

Z rozhodnutí starosty obce se Mateřská škola od 17.03.2020 UZAVÍRÁ!!!

Zdůvodnění naleznete ZDE.Péče o dítě a žáka do 10 let

Rodiče dětí (MŠ) a žáků (ZŠ) do 10 let mohou čerpat ošetřovné
- dle sdělení MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) - informace zde.

Rodiče dětí z MŠ musí uvést rodné číslo dítěte.

Informace z Odboru školství Olomouckého kraje- citace: Zákonní zástupci mohou čerpat ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení. O tom, že je škola uzavřena, potvrdí na žádost rodičů na předepsaném tiskopise škola.  Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají rodiče u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ. Tiskopis je v tištěné podobě k dispozici na Okresní správě sociálního zabezpečení. Dle sdělení MPSV by měl být v dohledné době i v on-line podobě na webových stránkách OSSZ.

Potvrzení o ošetřovném vystaví škola. Tiskopis je k dispozici v kanceláři školy. Potvrzená žádost bude vydávána po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 774 019 031, 774 019 030. Tiskopis bude možno si vyzvednout v době od 9:00 do 11:00 hod.

Rodič nemusí k lékaři, pouze oznámí vyplněným formulářem zaměstnavateli, že odchází ošetřovat svoje děti.
 


© 2010 - 2020, MŠ Klubíčko Lutín