Informace o stravování

POZOR!!! Změna!!!

1) Od pondělí 11.6.2018 mají všichni strávníci možnost objednávání stravy přes internet na www.strava.cz. Přihlašovací údaje pro žáky budou rozdány ve třídách, ostatním strávníkům je rozdá vedoucí ŠJ. Doporučujeme si po přihlášení změnit dosavadní heslo. Objednávky stravy můžete provádět nejpozději dva dny předem do 14:00 hodin, odhlášky nejpozději den předem do 14:00 hodin, později již nebude možné změnu provést.

 2)Česká spořitelna ruší k 31.12.2018 sběrné účty, které používáme pro výběr plateb stravného. Proto je nutné, aby si strávníci, kteří sběrný účet u České spořitelny k platbám používají, stávající svolení k inkasu zrušili a zřídili nové svolení k inkasu pro ZŠ Lutín, číslo účtu: 181359468/0300, variabilní symbol neuvádějte. Změnu v nastavení modulu pro platby provedeme v ŠJ v době hlavních prázdnin od 20.7.2018 do 20.8.2018. Je důležité, aby jste i vy v tomto období zrušili stávající inkaso a zadali nové.

 3)Další změna nastává pro všechny strávníky ŠJ, kterým se strhává stravné inkasem ze všech běžných účtů. Doposud byly platby stravného strhávány zpětně následující měsíc, od srpna 2018 budou strhávány zálohově předpisem na všechny stravné dny dopředu, například v srpnu na září, v září na říjen atd., a to k 20. dni v měsíci. Případné odhlášky budou odečteny od předpisu stravného na další měsíc. 

                                                                                                 Mgr. Lenka Soušková, v.r.

 ředitelka ZŠ

 

Informace ke stravování ve školní jídelně při ZŠ Lutín ve školním roce 2017/2018

1/ Žáci a zaměstnanci školy se mohou stravovat za dotované stravné státem ve školní jídelně při ZŠ Lutín v době jejich pobytu ve škole, nikoliv v době jejich nemoci a nikoliv v době prázdnin. Pokud žák onemocní, může si rodič první den nemoci dítěte oběd odebrat do jídlonosiče. V další dny nemoci již nelze obědy za dotované stravné odebírat, a je povinností rodičů obědy odhlásit. Pokud by si rodiče přáli pro nemocné dítě nebo v době prázdnin obědy odebírat, bude se jednat o doplňkovou činnost, a cena oběda bude zahrnovat plné náklady na přípravu tj. i provozní a mzdové náklady. Zaměstnanci školy nemají v době nemoci (ani první den nemoci) a o prázdninách nárok na dotované stravné( kromě přípravného týdne).

2/ Cena oběda se dle školského zákona neřídí třídou, ale věkem žáka. Takže se může stát, že někteří žáci ve čtvrté třídě přejdou do druhé věkové kategorie, neboť ve školním roce 2017/2018 (včetně měsíců července a srpna) dosáhnou věku 11 let, a někteří žáci osmých tříd přejdou do třetí věkové kategorie, neboť ve školním roce 2017/2018 (včetně měsíců července a srpna) dosáhnou věku 15 let.

3/ Cena státem dotovaného stravného pro žáky a zaměstnance podle kategorií, a porce syrového masa podle školských norem a kategorií je:

1. kategorie: 7 – 10 let 21,– Kč porce syrového masa na žáka 60g

2. kategorie: 11 – 14 let 24,– Kč porce syrového masa na žáka 70g

3. kategorie: 15 a více 27,– Kč porce syrového masa na žáka 80g

4. kategorie: zaměstnanci (po dotaci FKSP) 24,– Kč porce syrového masa na strávníka 80g

Cena státem nedotovaného stravného pro cizí strávníky (tzv. doplňková činnost) a porce syrového masa podle školských norem je:

cizí strávníci 60,– Kč porce syrového masa na strávníka 80g

cizí strávníci – důch. ZŠ (po dotaci FKSP) 52,– Kč porce syrového masa na strávníka 80g

4/ Všechny strávníky, kteří odebírají obědy do jídlonosiče upozorňujeme, že strava je určená k přímé spotřebě a nesmí se dále skladovat, ohřívat, zchlazovat a zmrazovat.

Dále žádáme strávníky, aby měli jídlonosiče čitelně popsány jménem a čisté.

5/ Ve školní jídelně při ZŠ Lutín je zaveden výdejní systém pomocí stravovacích karet a čipů, které si každý nový strávník zakoupí v kanceláři vedoucí jídelny na začátku školního roku. Pokud má žák nebo strávník kartu z minulého školního roku nepoškozenou, může ji používat nadále. Cena karty je 35,– Kč, cena čipu je 115,– Kč. Po zakoupení zůstávají vlastnictvím strávníka a pokud je žák nezničí, může mu sloužit celou školní docházku. Pokud strávník ukončí stravování, karta ani čip se nevykupuje zpět. V případě, že dojde ke ztrátě musí si strávník koupit novou kartu nebo čip. Pro tento systém byly zakoupeny 2 výdejní terminály. Pro žáky a zaměstnance je umístěn výdejní terminál v jídelně žáků a pro cizí strávníky na chodbě školní jídelny.

V naší jídelně si mohou žáci a ostatní strávníci vybírat ze dvou hlavních jídel, a to dva dny předem. K tomu slouží objednávkový terminál, který je nainstalován v jídelně žáků. S obsluhou terminálů budou žáci 1 .třídy postupně seznamováni.

6/ Odhlášky a přihlášky ke stravování přijímá v kanceláři vedoucí jídelny Lada Kuchařová, nebo pověřená osoba (paní kuchařka). Odhláška nebo přihláška ke stravování může být nahlášena i telefonicky na telefonním čísle: 585 944 481, nebo na mobil: 774 480 565.

Odhlášky ke stravování musí být provedeny kdykoliv předem, nejpozději však den předem do 14 hodin, později již nebude odhláška oběda uznána.

7/ Provozní doba kanceláře vedoucí jídelny pro strávníky je: 7:30 – 8:00 hod., 11:00 –14:00 hod.

8/ Výdej obědů ve školní jídelně při ZŠ Lutín:

11:00 – 11:15 hod. DPS do jídlonosičů

11:15 – 11:45 hod. cizí strávníci a nemocné děti do jídlonosičů

11:45 – 13:00 hod. Obec Lutín a ostatní cizí strávníci v jídelně pro cizí strávníky

11:45 – 14:00 hod. žáci a zaměstnanci dle rozvrhu hodin

14:00 – 14:15 hod. zaměstnanci ŠJ

9/ Stravné je možné hradit:

a)inkasem ze sporožirových účtů České Spořitelny – zpětně

b)inkasem z běžných účtů ostatních bank– zpětně

c)složenkou – hradí se předpis na celý měsíc – úhrada předem

Složenku je nutné uhradit ihned po obdržení na začátku měsíce!

d)hotově – pouze výjimečně

Pokud budete hradit stravné inkasem z účtů ČS nebo z běžných účtů je potřeba sjednat si svolení k inkasu k 12. v měsíci pro ZŠ Lutín.

Potvrzení o svolení k inkasu pak předložit vedoucí ŠJ. Pokud žák nebo strávník ukončí stravování ve školní jídelně úplně, musí si sjednané svolení k inkasu zrušit.

Číslo sběrného účtu (účet příjemce) pro platby z České Spořitelny: 100022741/0800

Číslo účtu školy (účet příjemce) pro platby z běžných účtů je: 181359468/0300

Variabilní symbol strávníka sdělí  vedoucí jídelny.

Žáci 1.třídy, kteří mají sjednané svolení k inkasu z Mateřské školy Lutín, nemusí sjednávat nové.

Pouze v případě, že mají omezený limit platby a povolená částka by nestačila k pokrytí stravného, je třeba svolení k inkasu upravit.

V Lutíně 1. 9. 2017

Mgr. Lenka Soušková, v.r.

ředitelka školy

 

Základní škola a
Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace

Adresa:

Školní 80
783 49 LUTÍN
 
Ředitelka:

Mgr. Lenka

Soušková

telefon:

+420 585 751 379
+420 585 751 378
+420 774 019 031
+420 774 480 567
+420 774 019 030
IČO :

70986207

DIČ :

CZ70986207

Datová schránka:

mvxmfa8
e-mail:
zslutin.info@zsms.lutin.cz

Zvonění

0. hodina 07:00 - 07:45
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20

Strava

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Pondělí 20. srpna 2018
  • Svátek má Bernard
  • Zítra má svátek Johana