Organizace šk.roku 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018 ve školní družině
Polední přestávka
Ranní ŠD 6,00 – 8,00 hod
Odpolední ŠD po skončení vyučování do 16,30 hod. V zájmu nenarušování odpoledních činností jednotlivých oddělení by měly děti odcházet ze ŠD nejdříve ve 14,15 hod. V případě zájmového kroužku, návštěvy ZŠU apod. bude dítě automaticky uvolněno. Z jiných důvodů je nutno dítě omluvit písemně do deníčku ŠD.
Polední přestávka
vychovatelky ŠD zajišťují dohled nad přihlášenými žáky, kteří navštěvují ŠD pouze v době polední přestávky dle rozvrhu své třídy. Zákonní zástupci žáka, který navštěvuje ŠD pouze v tuto dobu neplatí příspěvek.
Školné ŠD ve šk. roce 2017/2018stanovil OÚ Lutín příspěvek na částečné krytí neinvestičních nákladů na 50, Kč/ dítě a měsíc. Vybíráno bude hotově vždy za období září – prosinec / 200, Kč do 22.9. 2017 /, za období leden – červen / 300, Kč do 19.1. 2018 /.Příspěvek uhradí zákonní zástupci žáků přihlášených jak do ranní družiny, tak do družiny odpolední.
Činnosti ŠD dětem je nabízená činnost v zájmových skupinách – přírodovědné, tělovýchovné, výtvarné, pracovně-technické, turistické, hudební, počítačové, dramatické. Činnosti se prolínají mezi jednotlivými odděleními v rámci Školního vzdělávacího programu ŠD.
Režim dne v ŠD po vyučování po vyučování převzetí dětí, hygiena, oběd, odpočinkové činnosti, zájmové činnosti, rekreační činnosti
Doporučujeme papírové kapesníky, sirup (pro dodržování pitného režimu), vhodné oblečení na převlečení pro pobyt venku
Při přijetí dítěte do ŠD je přihlíženo k Nařízení ředitele školy „ Kritéria pro přijetí dítěte do ŠD ZŠ Lutín.“ Rodič ( zákonný zástupce) dítěte je povinen řádně a úplně vyplnit  Zápisní lístek do ŠD a odevzdat vychovatelce nejpozději do 6. 9. 2017 . Pokud rodič neuhradí školné nebo má dítě závažné kázeňské přestupky, může být ze ŠD vyloučeno.

Kritéria pro přijetí dítěte do školní družiny ZŠ Lutín

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace stanovuje tato kritéria pro přijetí dítěte do školní družiny ZŠ Lutín:

Do ŠD Lutín budou přijati žáci podle těchto kritérií v pořadí:

1. Žáci 1. stupně z Lutína a Třebčína, jejichž rodiče jsou zaměstnáni

2. Žáci 1. stupně z okolních obcí, jejichž rodiče jsou zaměstnáni

3. Žáci 1. stupně z Lutína a Třebčína, jejichž rodiče nejsou zaměstnáni

4. Žáci 1. stupně z okolních obcí, jejichž rodiče nejsou zaměstnáni

5. Ve výjimečných případech budou přijímáni žáci 2. stupně, zejména dojíždějící

Odůvodnění:

Tato kritéria byla stanovena vzhledem ke stále se zvyšujícímu zájmu zákonných zástupců o přijetí dítěte do ŠD Lutín a omezené kapacitě ŠD.

Účinnost nařízení je od 1.9.2017

 

V Lutíně 1.9.2017

Mgr. Lenka Soušková,v.r.

ředitelka školy

Iva Lužná, v.r.

vedoucí vychovatelka ŠD